Text Size

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย เปิดคลินิกวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยมีโครงการบริการวิชาการ ซึ่งจัดให้มีคลินิกวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยทุกขั้นตอน โดยทีมนักวิจัยพี่เลี้ยง รายละเอียด

ข่าวประกาศ

  • รับสมัครงาน
  • พยาบาล
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • การศึกษา

 

Read More

ประกาศการงานด้านการพยาบาล

Read More

Read More

Read More

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผอ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
อ.นพ.จิโรจน์  สูรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 

 

Cloud service

  • ปฏิทินกิจกรรม +

        Read More
  • อีเมล์คณะฯ +

  • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

  • 1

จำหน่ายตำรา.