Text Size

หมายเลขโทรศัพท์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนงานผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

# ตำแหน่ง ผู้บริหาร เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร หมายเหตุ
1 คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์ 022443001 3001   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
  หน้าห้องคณบดีฯ   022443002,022443003,022412738 3002,3003 026687080  
2 ผู้อำนวยการ / รองคณบดีฝ่ายบริการ นายแพทย์สุรวุฒิ ลีฬหะกร 022443008 3008   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
  หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายบริการ   022443009 3009 022443636  
3 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล          
  หน้าห้องคณบดีฯ          
4 รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายแพทย์พรชัย  เดชานุวงษ์ 022443902 3902   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
  หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร   022443833 3833 022443636  
5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล 022443005 3005   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
  หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ   022443006 3006 022443636  
6 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ 022443018 3018   ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์  
  หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายการศึกษา   022443019 3019 022443636  
7 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายมนูธรรม  มานวธงชัย 022443013 3013   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
  หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   022443014 3014 022443636  
8 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ขาวประไพ 022443841 3841 022443636 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์  
  หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ   022443852 3852    
8 รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี นายแพทย์พรชัย เดชานุวงษ์ 022443833,022443012 3833,3012   ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์
9 รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวชิรพยาบาล นางสาวเรวดี ลือพงศ์ลักขณา 022443011,022443010 3011,3010    

ส่วนงานสนับสนุน

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร
สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล      
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี(นายแพทย์พรชัย เดชานุวงษ์) 022443833,022443012 3833,3012  
งานธุรการ(หัวหน้างานนางสาวฉลุมาศ วงษ์ยะรา) 022443024 3024  
งานธุรการ 022443025 3025  
งานธุรการ 022443026 3026  
งานธุรการ 022443027 3027  
งานอาคารสถานที่ (หัวหน้างานอาคารสถานที่) 022443024 3024  
งานอาคารสถานที่ (หมวดสวน) 022443028 3028  
งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์(หัวหน้างานนายโอฬาร สืบสาย) 022443688 3688  
สำนักงานรับบริจาค 022443030 3030  
งานประชาสัมพันธ์ (FAX) 022443829 3829  
งานประชาสัมพันธ์ (อาคารเพชรรัตน์) 022443688 3688  
งานสื่อสาร (หมวดโทรศัพท์) 022443333 3333  
งานสื่อสาร (หมวดโทรศัพท์) 022443033 3033  
งานยานพาหนะ(หัวหน้างานนายกรัณยวัฒน์ ศรีรัตนโภคิน) 022443024 3024  
งานยานพาหนะ 022443031 3031  
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร(หัวหน้างานนายทศพล ศรีธนาพานิชย์) 022443024 3024  
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร(ยาม อาคารสวัสดิการ) 022443035 3035  
ยาม ประตูหลัง 022443036 3036  
ยาม ประตูหน้า 022443037 3037  
ยาม สูติกรรม 022443038 3038  
ยาม อาคารเพชรรัตน์ 022443565 3565  
ยาม ทางลงอาคารเพชรรัตน์ 022443836 3836  
ยาม หลังหลวงพ่อวชิร 022443837 3837  
ยาม หน้าหอพักรับซื้อขยะ 022443864 3864  
ยาม หน้าตึกผ่าตัด 022443872 3872  
ยามที่จอดรถด้านหลัง 022443914 3914  
ยามห้องคอนโทล กล้อง CCTV 022443915 3915  
งานห้องสมุด 022443073 3073  
งานห้องสมุด 022443074 3074 022415493
งานโสตทัศนูปกรณ์ 022443539 3539  
งานกฎหมายและคดี 022443866 3849  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล      
หัวหน้าฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล(นางสุขุมาล สุวรรณพงศ์) 022437932,026687089    
งานทรัพยากรบุคคล 022443020 3020  
งานทรัพยากรบุคคล 022443021 3021 026687053
งานทรัพยากรบุคคล (การเจ้าหน้าที่) 022443022 3022 026687053
งานทรัพยากรบุคคล (การเจ้าหน้าที่) 022443023 3023  
ห้องประชุมฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 022443553 3553  
ฝ่ายการคลัง      
หัวหน้าฝ่ายการคลัง(นางจันทรัศม์ ห้วยหงษ์ทอง) 026687055,022443043,022443044 3043,3044 022443049
งานงบประมาณ งานบัญชี งานตรวจสอบ 022443045 3045 022443049
งานการเงิน 022443046 3046  
งานการเงิน 022443047 3047  
งานการเงิน 022443048 3048  
งานการเงิน 022443049 3049  
การเงิน รับเงิน 1 ( อำนวยการชั้น 2 ) 022443050 3050  
การเงิน รับเงิน 2 ( สูติกรรม 1 ) 022443051 3051  
การเงิน รับเงิน 3 ( เพชรรัตน์ 1 ) 022443052 3052  
การเงิน รับเงิน 4 ( รับเงินยาใน ) 022443053 3053  
การเงิน สตง. 022443910 3910  
การเงินต่างด้าว 022443677 3677  
งานจัดเก็บรายได้ (ศูนย์ประสานสิทธิ์) 022443569 3569 022443570
งานจัดเก็บรายได้ 022443570 3570  
งานจัดเก็บรายได้ 022443571 3571  
งานจัดเก็บรายได้ (ศูนย์ประสานสิทธิ์) 022443684 3684  
งานจัดเก็บรายได้ 022443685 3685  
งานจัดเก็บรายได้ 022443686 3686  
งานจัดเก็บรายได้ 022443687 3687  
งานจัดเก็บรายได้ 022443689 3689  
หน่วยประกันสังคมวชิรพยาบาล 022443515 3515  
หน่วยประกันสังคมวชิรพยาบาล 022443675 3675  
โต๊ะบัตรประกันสังคมวชิรพยาบาล 022443071 3071  
ฝ่ายพัสดุ      
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ(นางสาวเบญจวรรณ บุญเกิด) 026687077,022443054 3054 022443054
ฝ่ายพัสดุ (สอบถาม) 022443055 3055 022443054
ฝ่ายพัสดุ 022443056 3056  
ฝ่ายพัสดุ 022443057 3057  
ฝ่ายพัสดุ (คลัง/เบิกของ) 022443058 3058  
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ      
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการ(นายวรากร ธรรมวิโรจน์) 026687079,022443065 3065  022443062 
งานบำบัดน้ำเสียและขยะ/ งานกำจัดน้ำเสีย(นายสุธี จันทวรรณโน) 022443059 3059  
งานบำบัดน้ำเสียและขยะ 0202443060 3060  
งานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและพลังงาน(นายเอกรินทร์) 022443063 3063  
งานออกแบบและควบคุมงานสถาปนิกและวิศวกร 022443873 3873  
หมวดช่างทั่วไป 022443061 3061  
ธุรการฝ่ายวิศวกรรมบริการ/หน่วยช่างตึกผ่าตัด 022443062 3062 022443062
หมวดช่าง ตึกผ่าตัด 022443063 3063  
หมวดช่าง ตึกมหาวชิราวุธ 022443064 3064  
หมวดช่าง อาคารเพชรรัตน์ 022443065 3065  
หมวดช่าง อาคารเพชรรัตน์ 022443545 3545  
ศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 022443691 3691  
ฝ่ายวิชาการ      
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 026687072,022443066 3066 026687073
ธุรการฝ่ายวิชาการ (สอบถาม) 022443067 3067 026687073
ธุรการฝ่ายวิชาการ (สอบถาม) 022443694 3694  
หน่วยเวชนิทัศน์ 022443075 3075  
หน่วยเวชนิทัศน์ 022443551 3551  
ห้องประชุมอาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 022443538 3538  
ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา      
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 026687085,022443151 3151 022415129
ธุรการฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 022443536 3536 022415129
ห้องหุ่นฝึกทักษะทำหัตถการฝ่ายการศึกษา 022443537 3537  
ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา 022443152 3152  
งานกิจการนักศึกษา 022443153 3153  
งานกิจการนักศึกษา 022443154 3154  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(นายสาธิต สุจริตา) 022443519 3519  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรการ/สอบถาม) 022443517 3517  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานสื่ออิเลคทรอนิกส์) 022443518 3518  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานบริการ) 022443793 3793  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานพัฒนาระบบ) 022443895 3895  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องอบรม) 022443794 3794  
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 022443520 3520  
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 022443521 3521  
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 022443535 3535  
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย      
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย(คุณบุษบา วิริยะสิริเวช) 022443522 3522 026687088
หน่วยส่งเสริมการวิจัย 022443907 3907  
หน่วยวิจัยคลินิก 022443908 3908  
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 022443840 3840  
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 022443843 3843  
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ      
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ(นางสาวอำพัน วิมลวัฒนา) 022443523 3523  
ธุรการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 022443525 3525  
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 022443524 3524  
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 022443526 3526  

ส่วนงานโรงพยาบาล

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล      
งานบริการผู้ป่วยนอก      
งานบริการผู้ป่วยใน      
งานประสานงานผู้ป่วย 022443891 3891  
นประสานงานผู้ป่วย 022443892 3892  
งานคลินิกนอกเวลา 022443577 3577  
งานบริการผู้ป่วยหออภิบาล      
งานบริการห้องผ่าตัด ตรวจพิเศษ      
งานควบคุมโรคติดเชื้อ IC 022443527 3527  
งานควบคุมโรคติดเชื้อ IC 022443528 3528  
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 022443086 3086  
งานเวชสถิติ      
หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนและสถิติ 022443068 3068  
เวชระเบียนและสถิติ (สอบถาม) 022443069 3069  
ห้องจ่ายบัตร ตึกอำนวยการ 022443070 3070  
ห้องจ่ายบัตร ตึกอำนวยการ 022443071 3071  
ห้องจ่ายบัตร ตึกอำนวยการ 022443646 3646  
ห้องจ่ายบัตร ตึกสูติกรรม 022443072 3072  
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 022443198 3198  
งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 022443199 3199  
งานบริการผ้า      
งานซักฟอก 022443029 3029  
งานเย็บผ้า 022443034 3034  
งานบริการสังคม 022443889 3889  
งานเครื่องมือแพทย์ 022443663 3663  
งานเครื่องมือแพทย์ 022443664 3664  
งานชีวอนามัยและความปลอดภัย 022443275 3275  
งานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง      
งานสุขภาพชุมชน      
งานบริหารตติยภูมิเฉพาะด้าน      
ศูนย์ส่องกล้อง      
ศูนย์โรคหัวใจ      
ศูนย์โรคมะเร็ง      
งานพยาธิกายวิภาค 022443221 3221  
งานพยาธิกายวิภาค 022443222 3222  
งานเวชภัณฑ์การแพทย์ 022443876 3876  
งานเวชภัณฑ์การแพทย์ (fax) 022443877 3877  
งานกายภาพบำบัด      
งานเวชกรรมฟื้นฟู      
งานรังสีรักษา      
งานรังสีวินิจฉัย      
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443249 3249  
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443250 3250  
ศูนย์รับส่งต่อ(แอดมิดชั่น) 022443891 3891  
ศูนย์รับส่งต่อ(แอดมิดชั่น) 022443892 3892  
ศูนย์บริการคลินิกพิเศษ 022443900 3900  
จุดคัดกรอง 2 (อาคารเพชรรัตน์) 022443913 3913  
ฝ่ายการพยาบาล      
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443076 3076 026687152
  022443643 3643  
หน้าห้อง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443090 3090 026687152
ธุรการฝ่ายการพยาบาล (สอบถาม) 022443077 3077 026687152 
ศูนย์สารสนเทศฝ่ายการพยาบาล 022443683 3683  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443078 3078  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443079 3079  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443080 3080  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443081 3081  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443845 3845  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443854 3854  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443882 3882  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443883 3883  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443884 3884  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443885 3885  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443886 3886  
ห้องผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 022443887 3887  
ห้องวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล 022443082 3082  
ห้องวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล 022443083 3083  
ห้องฝึกอบรม ฝ่ายการพยาบาล 022443084 3084  
หอพัก ผู้ตรวจการหอพักพยาบาล 022443089 3089  
หอพักพยาบาล 1 022443088 3088  
หอพักพยาบาล 1 022443091 3091  
หอพักพยาบาล 2 022443091 3091  
หอพักพยาบาล 3 022443087 3087  
หอพักเล็ก-สง่า-ปทุม ชั้น 1 (สอบถาม) 022443093 3093  
หอพักเล็ก-สง่า-ปทุม ชั้น 2 (สอบถาม) 022443094 3094  
หน่วยปูเตียง 022443781 3781  
หอพักพยาบาลทรัพย์สิน (ดาวข่าง) 022443786 3786  
เคาเตอร์ รปภ. หอพักพยาบาลทรัพย์สิน 022443812 3812  
ฝ่ายโภชนาการ      
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 026687078 3095 022443098
  022443095    
ฝ่ายโภชนาการ (สอบถาม) 022443096 3096  
ฝ่ายโภชนาการ (สอบถาม) 022443097 3097  
ฝ่ายโภชนาการ 022443098 3098  
ฝ่ายทันตกรรม      
หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม 022443120 3120 026687052
  022443564 3564  
ทันตกรรม ตึกอำนวยการ 022443121 3121  
ทันตกรรม ตึกอำนวยการ 022443122 3122  
ทันตกรรม ตึกสูติกรรม 022443123 3123  
กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง      
หัวหน้ากลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง 022443129 3129  
ธุรการกลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง 022443130 3130  
เคมีคลินิก 022443130 3130  
เคมีคลินิก 022443136 3136  
ภูมิคุ้มกันวิทยา 022443131 3131  
จุลชีววิทยา 022443132 3132  
โลหิตวิทยา ชันสูตร ฯ 022443133 3133  
จุลทัศน์วิทยา 022443134 3134  
ชันสูตรโรคฉุกเฉิน 022443135 3135  
เจาะเลือด 022443137 3137  
จุลชีวโมเลกุล 022443826 3826  
ฝ่ายเภสัชกรรม      
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม(นางจิตโสมนัส สุพร) 022443138 3138 022415057
ธุรการกลุ่มงานเภสัชกรรม 022443139 3139 022415057 
เภสัชสนเทศ หน่วยบริการ (วิชาการ) 022443140 3140  
เภสัชสนเทศ หน่วยบริการ (วิชาการ) 022443568 3568  
ปรุงยา 022443141 3141  
จัดซื้อยา 022443142 3142  
คลังยา 022443673 3673 022443673
คลัง ยางบประมาณ 022443143 3143  
คลังเวชภัณฑ์ 022443144 3144  
จ่ายยา นอก 1 (ห้องยาเคมีผสม ) 022443145 3145  
จ่ายยา นอก 2 (ยาเพชรรัตน์ ชั้น 2) 022443146 3146  
จ่ายยา นอก 2 (ยาเพชรรัตน์ ชั้น 2) 022443670 3670  
จ่ายยา สูตินรีเวชกรรม 022443147 3147  
จ่ายยา สูตินรีเวชกรรม 022443672 3672  
จ่ายยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ยาเพชรรัตน์ ชั้น G) 022443148 3148  
จ่ายยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ยาเพชรรัตน์ ชั้น G) 022443669 3669  
จ่ายยา นอก 5 ( ยาเฝือก / กระดูก) 022443149 3149  
จ่ายยา ผู้ป่วยใน 022443150 3150  
จ่ายยา ผู้ป่วยใน (เวชภัณฑ์) 022443690 3690  
จ่ายยา ตา หู คอ จมูก 022443671 3671  
จ่ายยา เด็ก 022443671 3671  
พัฒนาคุณภาพเภสัช 022443674 3674  
หน่วยจัดซื้อยาและปรุงยา 022443875 3875  
คลังน้ำเกลือ 022443880 3880  
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย      
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 022443878 3878  
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 022443879 3879  
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย      

ส่วนภาควิชา

หน่วยงาน/ตำแหน่ง เบอร์โทรสายนอก เบอร์โทรสายใน โทรสาร
ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง      
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง 022443099 3099 026687051 
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง 022443652 3652 026687051  
ห้องตรวจภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง 022443622 3622  
ห้องตรวจไปต่างประเทศ 022443622 3622  
หัวหน้าตึกผู้ป่วยนอก 022443100 3100  
ศูนย์แอดมิดชั่นอายุรกรรม 022443772,022443100 3772,3100 022443772
ห้องตรวจหน่วยปรึกษาสุขภาพ 022443101 3101  
ห้องตรวจอายุรกรรม(สอบถาม) 022443102 3102  
ห้องตรวจอายุรกรรม(สอบถาม) 022443103 3103  
ห้องตรวจอายุรกรรม(สอบถาม) 022443104 3104  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443773 3773  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443774 3774  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443775 3775  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443776 3776  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443777 3777  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443778 3778  
ห้องตรวจอายุรกรรม 022443779 3779  
คลีนิกไข้หวัดนก 022443578 3578  
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 022443105 3105  
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 022443106 3106  
ห้องตรวจศัลยกรรม 022443107 3107  
ห้องตรวจศัลยกรรม 022443108 3108  
ศูนย์แอดมิดชั่นศัลยกรรม 022443770 3770  
โครงการมะเร็งเต้านมแบบผสม 022443614 3614  
ห้องตกแต่งบาดแผล 022443109 3109  
โครงการมะเร็งเต้านมแบบผสม 022443614 3614  
ห้องตกแต่งบาดแผล 022443109 3109  
ห้องฉีดยา 022443110 3110  
หน่วยคัดกรอง 022443111 3111  
ห้องพักฟื้นผู้ป่วยนอก 022443112 3112  
ห้องพักแพทย์พักฟื้นผู้ป่วยนอก 022443692 3692  
คลินิกพิเศษนอกเวลา 022443577 3577  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู      
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 0022443113   3113 026687067
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู 022443114 3114  
กายภาพบำบัด2 022443115 3115  
กายภาพบำบัด3 022443116 3116  
กายอุปกรณ์ 022443117 3117  
กิจกรรมบำบัด 022443118 3118  
หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ 022443119 3119  
ห้องประชุมวีรวัฒน์ 022443612 3612  
ธุรการเวชศาสตร์ฟื้นฟู 022443901 3901  
ศูนย์เทคโลโลยีการเคลื่อนไหวและการเดิน 022443911 3911  
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค(ธนาคารเลือด)      
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 022443124 3124 026687075 
ห้องรองหัวหน้าภาควิชาพยาวิทยาคลินิก 022443865 3865  
ธุรการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 022443125 3125 026687075
ธนาคารเลือดบริจาคเลือด 022443126 3126  
ธนาคารเลือดห้องจ่ายเลือด 022443127 3127  
ธนาคารเลือดห้องจ่ายเลือด 022443128 3128  
ห้องการเรียนการสอนภาคพยาธิวิทยาคลินิค 022443782 3782  
ห้องพักแพทย์ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิค 022443783 3783  
ห้องประชุมประดิษฐ์ตันสุรัตน์ 022443842 3842  
ห้องทำงานแพทย์ 022443858 3858  
ห้องประชุมภาควิชาพยาวิทยาคลินิก 022443857 3857  
หน่วยการศึกษาภาควิชาพยาวิทยาคลินิก 022443859 3859  
ห้องปฏิบัติการวิจัย1 022443867 3867  
ห้องปฏิบัติการวิจัย2 022443868 3868  
ห้องปฏิบัติการ 022443869 3869  
ห้องพักแพทย์ 022443870 3870  
ห้องปฏิบัติการวิจัย3 022443871 3871  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน      
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 022443125 3125  
ธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 022443125 3125  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์      
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 022443155 3155 026687065 
ธุรการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 022443156 3156 026687065  
ห้องประชุมภาคเพ็ญศรีภังคานนท์ 022443607 3607  
ห้องประชุมภาคเพ็ญศรีภังคานนท์ 022443608 3608  
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 022443157 3157  
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 022443158 3158  
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 022443159 3159  
ห้องทำงานแพทย์กุมารฯ 0224431603 3160-3163  
ห้องพักเวรแพทย์กุมารฯ(มหาวชิราวุธ) 022443164 3164  
ห้องพักเวรแพทย์กุมารฯ(มหาวชิราวุธชั้น9) 022443165 3165  
ห้องพักเวรแพทย์กุมารฯ(มหาวชิราวุธชั้น10) 022443166 3166  
หน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 022443167 3167  
หอ-พร.4B(หอ-อภิบาลทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤตNSCU/ทารกคลอดก่อนกำหนดPU) 022443168 3168  
หอ-พร.4B(หอ-อภิบาลทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤตNSCU/ทารกคลอดก่อนกำหนดPU) 022443169 3169  
หอ-สตน.2C(หอ-ผู้ป่วยทารกแรกเกิด) 022443170 3170  
หอ-สตน.2C(หอ-ผู้ป่วยทารกแรกเกิด) 022443171 3171  
หอ-มว.9A(หอ-ผู้ป่วยเด็ก1) 022443172 3172  
หอ-มว.9A(หอ-ผู้ป่วยเด็ก1) 022443173 3173  
หอ-มว.8B(หอ-ผู้ป่วยเด็กพิเศษ) 022443174 3174  
หอ-มว.8B(หอ-ผู้ป่วยเด็กพิเศษ) 022443175 3175  
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443176 3176  
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443177 3177  
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443178 3178  
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลกุมารเวชกรรมNP-ICU) 022443603 3603  
ห้องพักแพทย์PICU 022443602 3602  
ห้องผสมนม 022443179 3179  
ห้องภาควิชา 022443605 3605  
ห้องการเรียนการสอน 022443606 3606  
ห้องทำงานแพทย์ 022443609 3609  
ห้องทำงานแพทย์ 022443610 3610  
ห้องทำงานแพทย์ 022443611 3611  
คลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(นมปั๊มนม) 022443795 3795  
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่(เลี้ยงเด็ก) 022443796 3796  
ภาควิชาจักษุวิทยา      
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา 026687057,022443180 3180  022443181
ห้องตรวจจักษุ 022443181 3181  
ห้องตรวจจักษุ 022443182 3182  
หอ-มว.7A(หอ-จักษุ+ศัลย์เด็ก+ศัลย์ทรวงอก) 022443183 3183  
หอ-มว.7A(หอ-จักษุ+ศัลย์เด็ก+ศัลย์ทรวงอก) 022443184 3184  
ธุรการจักษุ 022443874 3874  
ธุรการจักษุ(fax) 022443888 3888  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์      
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 022443185 3185 026687059
ธุรการภาควิชาจิตเวช 022443667 3667 026687059
ห้องทำงานแพทย์จิตเวชศาสตร์ 022443186 3186  
ห้องตรวจจิตเวชศาสตร์ 022443187 3187  
หน่วยกู้ใจ 022443187 3187  
ห้องพักแพทย์จิตเวช 022443668 3668  
ห้องพักแพทย์จิตเวช 022443680 3680  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443188 3188 026687050
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443189 3189 026687050
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443190 3190  
ห้องทำงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443192 3192  
ห้องทำงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443193 3193  
ห้องทำงานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443194 3194  
ห้องพักเวรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443195 3195  
ห้องพักเวรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443196 3196  
ห้องพักเวรแพทย์หน่วยแพทย์กู้ชีวิต 022443197 3197  
ศูนย์เปลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443198 3198  
ศูนย์เปลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443199 3199  
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443200 3200  
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443201 3201  
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443624 3624  
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต(กู้ชีพ) 022443625 3625  
ศูนย์สื่อสารวชิรพยาบาล 022443626 3626  
ศูนย์สื่อสารวชิรพยาบาล 022443627 3627  
ศูนย์สื่อสารวชิรพยาบาล 022443628 3628  
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตห้องฝึกอุปกรณ์ฉุกเฉิน 022443202 3202  
หน่วยแพทย์กู้ชีวิตห้องปฏิบัติการ 022443203 3203  
ศูนย์วิทยุ 022443580 3580  
ศูนย์วิทยุ 022443581 3581  
ศูนย์วิทยุ 022443582 3582  
ศูนย์วิทยุ 022443583 3583  
ศูนย์วิทยุ 022443584 3584  
ห้องประชุมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443204 3204  
ห้องชมรมอดีตข้าราชการวพบ. 022443205 3205  
หัวหน้าตึกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443207 3207  
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินER 022443208 3208  
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินER 022443209 3209  
คัดกรองER 022443210 3210  
โต๊ะบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 022443212 3212  
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤต 022443213 3213  
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤต 022443896 3896  
ห้องผ่าตัดเวชศาตร์ฉุกเฉิน(สอบถาม) 022443214 3214  
ห้องผ่าตัดเวชศาตร์ฉุกเฉิน 022443215 3215  
ห้องสังเกตอาการเวชศาตร์ฉุกเฉิน 022443216 3216  
ห้องสังเกตอาการเวชศาตร์ฉุกเฉิน 022443217 3217  
หอ-ผู้ป่วยพิเศษสหสาขา1 022443218 3218  
หอ-ผู้ป่วยพิเศษสหสาขา1 022443219 3219  
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินEMICU) 022443572 3572  
หอ-พร.4D(หอ-อภิบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินEMICU) 022443573 3573  
ภาควิชานิติเวชศาสตร์      
หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ 022443191 3191 022443832
ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตร์ 022443206 3206  
ธุรการภาควิชานิติเวชศาสตร์(fax) 022443832 3832  
ห้องตรวจนิติเวชศาสตร์ 022443211 3211  
ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค      
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 022443220 3220 026687076
ธุรการภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 022443221 3221  
ธุรการภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 022443222 3222  
ห้องรักษาศพ(ห้องนิรมัย) 022443223 3223  
พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยากายวิภาค 022443224 3224  
ห้องปฏิบัติการสอนพยาธิวิทยากายวิภาค 022443225 3225  
ภาควิชารังสีวิทยา      
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 022443226 3226 022414516
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา 022443227 3227 022414516
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา(ติดต่อแพทย์) 022443228 3228  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443229 3229  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443230 3230  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443231 3231  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443232 3232  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443233 3233  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443234 3234  
ห้องทำงานแพทย์รังสีวิทยา 022443235 3235  
ห้องทำงานหัวหน้าพยาบาลรังสีวิทยา 022443236 3236  
ห้องทำงานนักรังสีการแพทย์ 022443238 3238  
เอกซเรย์ทั่วไป 022443239 3239  
เอกซเรย์ทั่วไป 022443244 3244  
เอกซเรย์(นอกเวลา) 022443243 3243  
เอกซเรย์(ห้องยืมฟิล์ม) 022443240 3240  
เอกซเรย์ห้องอ่านผลเอกซเรย์(ผู้ป่วยใน) 022443245 3245  
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443241 3241  
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443242 3242  
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443237 3237  
เอกซเรย์พิเศษ(เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) 022443834 3834  
แมมโมแกรม 022443737 3737  
แมมโมแกรม 022443738 3738  
ห้องอัลตราซาวด์(รังสีวิทยา) 022443246 3246  
ห้องสวนหัวใจ 022443247 3247  
ห้องสวนหัวใจ 022443248 3248  
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443249 3249  
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443250 3250  
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443835 3835  
ห้องตรวจMRI 022443251 3251  
ห้องตรวจMRI 022443252 3252  
ห้องเตรียมน้ำยาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 022443253 3253  
ห้องปฏิบัติการเรดิโออิมมูโนเอสเสย์ 022443254 3254  
ห้องตรวจรังสีรักษา 022443255 3255  
ห้องตรวจรังสีรักษา 022443256 3256  
ห้องตรวจรังสีรักษา 022443257 3257  
ห้องตรวจรังสีรักษา(ห้อง2) 022443258 3258  
ห้องตรวจรังสีรักษา(ห้องตรวจภายใน) 022443259 3259  
รังสีรักษาเอกซเรย์ซิมมูเลเตอร์ 022443260 3260  
รังสีรักษา(ใส่แร่และเคมีบำบัด) 022443261 3261  
รังสีรักษา(ใส่แร่และเคมีบำบัด) 022443262 3262  
ห้องตรวจระบบหลอดเลือด 022443604 3604  
ห้องจำลองการฉายรังสีDigitalSimulator 022443805 3805  
เคาเตอร์พยาบาลรังสีรักษาตึกใหม่ 022443806 3806  
ห้องฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาพLinac 022443807 3807  
ห้องวางแผนรังสีรักษา 022443808 3808  
ห้องประชุมLinac 022443853 3853  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา      
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 022443263 3263 026687063
ธุรการภาควิชาวิสัญญีวิทยา 022443266 3266 026687063 
ธุรการภาควิชาวิสัญญีวิทยา 022443267 3267  
ห้องดมยาวิสัญญีวิทยา(ห้องพยาบาล) 022443264 3264  
ห้องดมยาวิสัญญีวิทยา(ห้องพยาบาล) 022443265 3265  
ห้องพักเวรพยาบาลระงับความรู้สึก 022443268 3268  
ห้องพักเวรเจ้าหน้าที่ 022443269 3269  
ห้องพักคนงานวิสัญญี 022443552 3552  
ห้องหัวหน้าพยาบาลวิสัญญี 022443554 3554  
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์(RR) 022443270 3270  
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์(RR) 022443271 3271  
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443272 3272  
ห้องพักเวรพยาบาลวิสัญญี(ศัลย์) 022443650 3650  
ห้องพักเวรพยาบาลวิสัญญี(สูติ) 022443651 3651  
ห้องพักเวรแพทย์วิสัญญี 022443696 3696  
ห้องพักเวรแพทย์วิสัญญี 022443699 3699  
ห้องสมุดภาควิชาวิสัญญี 022443822 3822  
ห้องพักเวรแพทย์วิสัญญี 022443821 3821  
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม      
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 022443273 3273 026687060
ธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 022443278 3278  
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 022443274 3274  
หน่วยส่งเสริมสุขภาพ(หน่วยเยี่ยมบ้าน) 022443275 3275  
ชมรมผู้สูงอายุ 022443275 3275  
ศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า30บาท 022443276 3276  
ห้องตรวจ30บาท 022443601 3601  
สังคมสังเคราะห์ผู้ป่วยนอก 022443277 3277  
สังคมสังเคราะห์ผู้ป่วยนอก 022443769 3769  
ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี 022443277 3277  
สังคมสังเคราะห์ผู้ป่วยใน 022443278 3278  
ศูนย์ซับน้ำตายาเสพติด 022443279 3279  
อาชีวเวชศาสตร์ 022443567 3567  
ภาควิชาศัลยศาสตร์      
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 026687062,022443280 3280 022443282 
ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ 022443281  3281 022443282
ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ 022443282 3282  
ห้องสมุดภาควิชาศัลยกรรม 022443613 3613  
โครงการมะเร็งเต้านมแบบผสม 022443614 3614  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯรวม 022443283 3283  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ209 022443284 3284  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ210 022443285 3285  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ211 022443286 3286  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ214 022443287 3287  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ215 022443288 3288  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ216 022443289 3289  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ219 022443290 3290  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ220 022443291 3291  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ221 022443292 3292  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ226 022443293 3293  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ227 022443294 3294  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443295 3295  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443296 3296  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443297 3298  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443298 3298  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443299 3299  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443300 3300  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443301 3301  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443302 3302  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443303 3303  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443585 3585  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443586 3586  
ห้องทำงานแพทย์ศัลย์ฯ 022443587 3587  
ห้องพักแพทย์ 022443695 3695  
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านศัลย์ 022443304 3304  
ห้องพักแพทย์เวรRศัลย์ 022443543 3543  
ห้องพักแพทย์เวรRศัลย์ 022443544 3544  
ห้องพักแพทย์ศัลย์เด็ก 022443619 3619  
ห้องพักแพทย์EXT.ชาย 022443620 3620  
ห้องพักแพทย์EXT.หญิง 022443621 3621  
ห้องพักแพทย์เวรนศพ.เวชปฏิบัติศัลย์ชาย 022443305 3305  
ห้องพักแพทย์เวรนศพเวชปฏิบัติศัลย์หญิง 022443306 3306  
ห้องประชุมศัลยกรรมตกแต่ง 022443307 3307  
ห้องตรวจศัลยกรรมประสาท 022443308 3308  
ห้องตรวจศัลยกรรมประสาท 022443588 3588  
ห้องตรวจคลื่นสมอง 022443679 3679  
หอ-พร.10B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย) 022443309 3309  
หอ-พร.10B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมชาย) 022443310 3310  
หอ-พร.11B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) 022443311 3311  
หอ-พร.11B(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง) 022443312 3312  
หอ-อภิบาลพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์กึ่งวิกฤตHDU 022443313 3313  
หอ-อภิบาลพักฟื้นหลังผ่าตัดศัลย์กึ่งวิกฤตHDU 022443314 3314  
หอ-มว.6Bหอ-ผู้ป่วยระยะสั้น 022443315 3315  
หอ-มว.6Bหอ-ผู้ป่วยระยะสั้น 022443316 3316  
หอ-มว.6Bหอ-ผู้ป่วยระยะสั้น 022443317 3317  
หอ-มว.4A(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง+หอ-ผู้ป่วยศัลย์ฯไฟไหม้+หูคอจมูก) 022443321 3321  
หอ-มว.4A(หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง+หอ-ผู้ป่วยศัลย์ฯไฟไหม้+หูคอจมูก) 022443322 3322  
หอ-พร.9Bหอ-ผู้ป่วยศัลย์ฯลำไส้ใหญ่และทวารหนัก+หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 022443325 3325  
หอ-พร.9Bผู้ป่วยศัลย์ฯลำไส้ใหญ่และทวารหนัก+หอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 022443326 3326  
หอ-พร.8Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 022443327 3327  
หอ-พร.8Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 022443328 3328  
หอ-พร.9Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ1 022443329 3329  
หอ-พร.9Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ1 022443330 3330  
หอ-พร.10Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ2 022443339 3339  
หอ-พร.10Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ2 022443340 3340  
หอ-พร.7Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ3 022443342 3342  
หอ-พร.7Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ3 022443343 3343  
หอ-ศก.4Aหอ-อภิบาลศัลยกรรม 022443344 3344  
หอ-ศก.4Aหอ-อภิบาลศัลยกรรม 022443345 3345  
หอ-ศก.4Aหอ-อภิบาลศัลยกรรม 022443346 3346  
หอ-ศก.4Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมหัวใจ 022443347 3347  
หอ-ศก.4Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมหัวใจ 022443348 3348  
หอ-ศก.4Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมหัวใจ 022443349 3349  
หอ-อภิบาลปลูกถ่ายไต 022443550 3550  
หอ-พร.7Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมประสาท 022443350 3350  
หอ-พร.7Bหอ-อภิบาลศัลยกรรมประสาท 022443351 3351  
หัวหน้าพยาบาลผ่าตัดศัลยกรรม 022443352 3352  
ห้องทำงานพยาบาลผ่าตัดศัลย์ 022443353 3353  
ศูนย์เปลผ่าตัดศัลย์ 022443354 3354  
ห้องพักเวรพยาบาลตึกผ่าตัด 022443355 3355  
ห้องตรวจปรึกษาศัลยกรรม/ผ่าตัดชั้น1 022443356 3356  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น1 022443357 3357  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น1 022443358 3358  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5 022443359 3359  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5 022443360 3360  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5 022443361 3361  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5(ห้อง503) 022443362 3362  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น5(ห้อง505) 022443363 3363  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443364 3364  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443365 3365  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443366 3366  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443367 3367  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443368 3368  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6 022443369 3369  
ห้องผ่าตัดตึกผ่าตัดชั้น6ห้อง605 022443790 3790  
หน่วยศัลยกรรมส่องกล้อง 022443370 3370  
หน่วยศัลยกรรมส่องกล้อง 022443787 3787  
ศูนย์ส่องกล้องศัลยกรรม 022443318 3318  
ศูนย์ส่องกล้องศัลยกรรม 022443319 3319  
ศูนย์ส่องกล้องศัลยกรรม 022443320 3320  
หน่วยยูโรไดนามิค 022443371 3371  
หน่วยจ่ายกลางตึกผ่าตัด 022443372 3372  
หน่วยจ่ายกลางตึกผ่าตัด(ห้องผ้า) 022443373 3373  
หน่วยจ่ายกลางตึกผ่าตัด(ปลอดเชื้อ) 022443374 3374  
ห้องอัลตร้าซาว์ระบบหลอดเลือด 022443771 3771  
ห้องพักแพทย์เวรทรอม่า 022443802 3802  
ห้องพักแพทย์เวรดีซีส 022443803 3803  
หน่วยรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในศัลยกรรม 022443810 3810  
ห้องพักอาจารย์แพทย์ 022443821 3821  
ห้องพักแพทย์ตึกผ่าตัดศัลยกรรม 022443827 3827  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์      
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 026687058,022443375 3375 022436106
ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 022443376 3376 022436106
ธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 022443813 3813  
ห้องทำงานแพทย์ออร์โธ 022443377 3377  
ห้องสมุดธีรคุปต์ 022443378 3378  
ห้องหัตถการ 022443379 3379  
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 022443380 3380  
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 022443381 3381  
ศูนย์แอดมิดชั่น(รีเฟอร์กระดูก) 022443768 3768  
หอ-พร.17Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 022443382 3382  
หอ-พร.17Bหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 022443383 3383  
หอ-มว.5Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 022443384 3384  
หอ-มว.5Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 022443385 3385  
หอ-พร.11Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ 022443386 3386  
หอ-พร.11Aหอ-ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกพิเศษ 022443387 3387  
ห้องประชุม(พ.บุญเลี้ยง) 022443682 3682  
ห้องพักแพทย์เวรศัลย์กระดูกชาย 022443784 3784  
ห้องพักแพทย์ 022443814 3814  
ห้องพักแพทย์ 022443815 3815  
ห้องพักแพทย์เวรใน 022443816 3816  
ห้องบรรยายแพทย์นครสมบูรณ์วิทย์ 022443817 3817  
ห้องพักแพทย์ 022443818 3818  
ห้องสมุดรวมใจ(วีระวัฒน์หาญทวิชัย) 022443819 3818  
ห้องพักแพทย์ 022443820 3820  
ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา      
หัวหน้าภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา 022443391 3391 026687058
ธุรการภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา 022443397 3397 026687058
ห้องทำงานแพทย์โสต 022443392 3392  
ห้องทำงานแพทย์โสต 022443393 3393  
ห้องประชุมหอ-ผู้ป่วยโสตฯ 022443394 3394  
ห้องตรวจหูคอจมูก 022443395 3395  
ห้องตรวจหูคอจมูก 022443678 3678  
ห้องตรวจการได้ยิน 022443396 3396  
ห้องฝึกพูด 022443397 3397  
หอ-มว.7Bหอ-ผู้ป่วยผ่าตัดระยะสั้น 022443398 3398  
หอ-มว.7Bหอ-ผู้ป่วยผ่าตัดระยะสั้น 022443399 3399  
ห้องหัวหน้าตึกหูคอจมูก 022443400 3400  
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาห้อง701 022443401 3401  
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยาห้อง702 022443402 3402  
การตรวจการนอนหลับ 022443403 3403  
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา 022443404 3404 022437907
ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 022443405 3405 022437907 
ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 022443654 3654  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443406 3406  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443407 3407  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443408 3408  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443409 3409  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443411 3411  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443412 3412  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443413 3143  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443414 3414  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443415 3415  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443416 3416  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443417 3417  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443418 3418  
ห้องทำงานแพทย์สูติฯ 022443419 3419  
ห้องพักเวรแพทย์สูตินรีเวชกรรม 022443420 3420  
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านปีที่2สูติกรรม 022443648 3648  
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านปีที่3สูติกรรม 022443649 3649  
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านห้องคลอดญ 022443421 3421  
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านห้องคลอดช 022443422 3422  
ห้องพักเวรนศพ.เวชปฏิบัติสูติ 022443423 3423  
ห้องประชุมตึกสูติกรรมชั้น2 022443424 3424  
ห้องประชุมตึกสูติกรรมชั้น4 022443425 3425  
ห้องประชุมตึกสูติกรรมชั้น5 022443426 3426  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สูตินรีเวช 022443427 3427  
ห้องเก็บเวชระเบียนสูติกรรม 022443428 3428  
ห้องเก็บเวชระเบียนสูติกรรม 022443660 3660  
หน่วยการศึกษาสูติศาสตร์ 022443547 3547  
สูติบัตร 022443429 3429  
หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก 022443430 3430  
หน่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก 023443661 3661  
หน่วยปรึกษาสุขภาพสูติกรรม 022443431 3431  
หน่วยปรึกษาสุขภาพสูติกรรม 022443662 3662  
หัวหน้าตึกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม 022443432 3432  
ห้องตรวจครรภ์ 022443433 3433  
ห้องตรวจครรภ์ 022443434 3434  
ห้องตรวจอุลตร้าซาวด์สูติกรรม 022443435 3435  
ห้องตรวจอุลตร้าซาวด์สูติกรรม 022443647 3647  
ห้องประชุมนรีเวช 022443436 3436  
ห้องตรวจนรีเวชกรรม 022443437 3437  
ห้องตรวจนรีเวชกรรม 022443659 3659  
ห้องตรวจวางแผนครอบครัว 022443438 3438  
ห้องตรวจวางแผนครอบครัว 022443439 3439  
ห้องผ่าตัดเล็กสูติกรรม 022443440 3440  
ห้องผ่าตัดเล็กสูติกรรม 022443441 3441  
ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443457 3457  
ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443458 3458  
ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม 022443459 3459  
หอ-สตน.2Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม3 022443444 3444  
หอ-สตน.2Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม3 022443657 3657  
หอ-สตน.2Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม4 022443445 3445  
หอ-สตน.2Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรม4 022443658 3658  
หอ-สตน.4Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ1 022443446 3446  
หอ-สตน.4Aหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ1 022443655 3655  
หอ-สตน.4Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ2 022443447 3447  
หอ-สตน.4Bหอ-ผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ2 022443656 3656  
หอ-ผู้ป่วยนรีเวชกรรม1 022443448 3448  
หอ-ผู้ป่วยนรีเวชกรรม1 022443449 3449  
หอ-นว.2หอ-ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 022443450 3450  
หอ-นว.2หอ-ผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 022443451 3451  
หอ-สตน.3Aห้องคลอด 022443452 3452  
หอ-สตน.3Aห้องคลอด(สอบถาม) 022443453 3453  
ห้องคลอดเตรียมคลอด 022443454 3454  
ห้องคลอดคลอดสามัญ 022443455 3455  
ห้องคลอดประชุม 022443456 3456  
ห้องพักแพทย์สูติกรรม 022443756 3756  
ห้องพักแพทย์(อ.วิสุทธิ์) 022443811 3811  
โต๊ะประชาสัมพันธ์สูติกรรม 022443881 3881  
ภาควิชาอายุรศาสตร์      
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443460 3460 026687061
ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443461 3461 026687061
ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443615 3615  
ศูนย์แอดมิดชั่น(รับ-ส่งต่อ) 022443772 3772  
ห้องประชุมภาคอายุรกรรม 022443616 3616  
ห้องประชุมภาคอายุรกรรม 022443617 3617  
ห้องประกันคุณภาพการบริการ 022443618 3618  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443462 3462  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443463 3463  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443464 3464  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443465 3465  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443466 3466  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443468 3468  
ห้องทำงานแพทย์อายุรฯ 022443469 3469  
ห้องพักเวรแพทย์ประจำบ้านCCU 022443470 3470  
ห้องพักเวรแพทย์ต่อยอดหัวใจCCU 022443471 3471  
ห้องแพทย์เวรMICU 022443591 3591  
ห้องพักแพทย์MCCU 022443592 3592  
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่1ER 022443593 3593  
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่1ชาย 022443594 3594  
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่1หญิง 022443595 3595  
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่2 022443596 3596  
ห้องแพทย์ประจำบ้านปีที่3 022443597 3597  
ห้องแพทย์เวรExt.ชาย 022443598 3598  
ห้องแพทย์เวรExt.หญิง 022443599 3599  
ห้องประชุมจรรโลงบุตร 022443472 3472  
ห้องสมุดภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443473 3473  
ห้องปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ 022443474 3474  
หน่วยเอคโค่หัวใจอายุรกรรม 022443475 3475  
หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจอายุรฯ 022443476 3476  
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มอายุรฯ 022443477 3477  
หน่วยระบบทางเดินหายใจอายุรฯ 022443478 3478  
หน่วยระบบทางเดินหายใจอายุรฯ 022443693 3693  
ห้องแพทย์ทางเดินหายใจ 022443579 3579  
หน่วยโรคเลือดอายุรฯ 022443479 3479  
หน่วยโรคเลือดและฉีดยาเคมีบำบัด 022443590 3590  
ห้องพักแพทย์อ.อัญชลี 022443589 3589  
หน่วยมะเร็งวิทยา 022443467 3467  
หน่วยทางเดินอาหารอายุรฯ 022443480 3480  
หน่วยทางเดินอาหารอายุรฯ(แฟ๊กซ์) 022443481 3481  
หน่วยโรคไต 022443482 3482  
หน่วยโรคไตห้องล้างไต 022443483 3483  
หน่วยโรคไตห้องล้างไต 022443484 3484  
หน่วยโรคติดเชื้ออายุรฯ 022443485 3485  
หน่วยประสาทวิทยา 022443486 3486  
ห้องทำงานแพทย์ประสาทวิทยา 022443558 3558  
ห้องตรวจโรคผิวหนัง 022443487 3487  
ห้องตรวจโรคหัวใจ 022443488 3488  
ห้องตรวจโรคหัวใจ 022443489 3489  
ห้องตรวจต่อมไร้ท่อ 022443490 3490  
ห้องตรวจต่อมไร้ท่อ 022443542 3542  
ห้องตรวจหน่วยผู้สูงอายุ 022443491 3491  
หอ-พร.12Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 022443492 3492  
หอ-พร.12Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 022443493 3493  
หอ-พร.14Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 022443494 3494  
หอ-พร.14Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1 022443495 3495  
หอ-พร.13Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 022443496 3496  
หอ-พร.13Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2 022443497 3497  
หอ-พร.15Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2 022443498 3498  
หอ-พร.15Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2 022443499 3499  
หอ-พร.12Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ1 022443500 3500  
หอ-พร.12Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ1 022443501 3501  
หอ-พร.13Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ2 022443502 3502  
หอ-พร.13Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ2 022443503 3503  
หอ-พร.14Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ3 022443504 3504  
หอ-พร.14Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ3 022443505 3505  
หอ-พร.15Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ4 022443508 3508  
หอ-พร.15Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ4 022443509 3509  
หอ-พร.4Aหอ-อภิบาลอายุรกรรมทั่วไปMICU 022443510 3510  
หอ-พร.4Aหอ-อภิบาลอายุรกรรมทั่วไปMICU 022443511 3511  
หอ-พร.4Aหอ-อภิบาลอายุรกรรมทั่วไปMICU 022443512 3512  
ห้องพักแพทย์เวรMICU 022443844 3844  
หอ-พร.4Cหอ-อภิบาลอายุรกรรมหัวใจCCU 022443513 3513  
หอ-พร.4Cหอ-อภิบาลอายุรกรรมหัวใจCCU 022443514 3514  
หน่วยควบคุมการติดเชื้อIC 022443527 3527  
หน่วยควบคุมการติดเชื้อIC 022443528 3528  
หอ-พร.16Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรม3/สามัญโรคหัวใจ 022443681 3681  
หอ-พร.17Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ(พิเศษ) 022443791 3791  
หอ-พร.17Aหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ(พิเศษ) 022443792 3792  
ทำบัตรไข้หวัด2009 022443797 3797  
หอ-พร.16Bหอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมระยะสั้น2 022443800 3800  
หอ-ผู้ป่วยอายุรกรรมระยะสั้น2 022443801 3801  
ศูนย์สำนักงานโรคหัวใจ 022443804 3804  
ห้องทำงานอ.ปิยะเกษมสุวรรณ 022443855 3855  
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านประสาทวิทยา 022443894 3894  
ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด 022443906 3906  
หน่วยหัตการอายุรกรรม 022443410 3410