Text Size

ผู้บริหาร

ข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร 

                                                                         
    ผศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
   
                           
อ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร
รองคณบดีฝ่ายบริการ 
  ผศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  อ.นพ.พรชัย  เดชานุวงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
         
   
รศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
  อ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
  ผศ.นพ.มนูธรรม  มานวธงชัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
         
   

   
    อ.พญ.เดือนเพ็ญ ขาวประไพ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ