Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลโครงสร้างองค์กร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
รองคณบดีไม่เกิน 7 ท่าน 
คณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
 
กลุ่มภาระกิจการศึกษา  

 

 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาคเวชศาสตร์เขตเมือง
ภาควิทยาศาสตร์การแพทยพื้นฐาน
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

กลุ่มภาระกิจสนับสนุน

 
 

สำนักงานคณบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายวิศวกรรมบริการ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
 

สำนักงานผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
ฝ่ายทันตกรรม
ฝ่ายเภสัชกรรม
ฝ่ายโภชนาการ
ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย