Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการศึกษา

ภาควิชาวิชากุมารเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านการศึกษา 

รายวิชาที่เปิดสอน ชั้นปีที่ 5 

รหัส จำนวนหน่วยกิต รายวิชา
BMPD 501 (ทฤษฎี) 5 (5-0-10) กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics
BMPD 512 (ปฏิบัติ) 5 (0-15-5) กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics
BMPD 513 (วิชาเลือก) 2 (4-4.5-2.5) กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป General Pediatrics
BMPD 514 (วิชาเลือก) 2 (4-4.5-2.5) การดูแลทารกแรกเกิดเบื้องต้น Basic care of the newborn
BMPD 515  (วิชาเลือก) 2 (4-4.5-2.5) ความรู้พื้นฐานโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก Basic cardiology and vascular disease
BMPD 516 (วิชาเลือก 2 (4-4.5-2.5) ระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก Pediatric respiratory disease and ICU
BMPD 517 (วิชาเลือก 2 (0-4.0-2.0) กุมารเวชศาสตร์ (โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา)  Pediatrics (Hematology and Oncology
BMPD 518  (วิชาเลือก) 2 (0-4-2) กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก) Pediatrics (Child development)

รายวิชาที่เปิดสอน ชั้นปีที่ 6

รหัส จำนวนหน่วยกิจ รายวิชา
BMPD 612 (ปฏิบัติ)  8 (0-24-8)  กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics
 BMPD 613 (วิชาเลือก)  2 (4-4.5-2.5)  กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป General Pediatrics
 BMPD 614 (วิชาเลือก)  2 (4-4.5-2.5)  ระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก Pediatric Respiratory Disease and ICU
 BMPD 615 (วิชาเลือก)  2 (0-4-2)  กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก) Pediatrics (Child development)