Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาวิชากุมารเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านบุคลากร
รายชื่ออาจารย์ประจำภาควิชาและระดับตำแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะ

# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะ
1 นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
2 แพทย์หญิง สุภาพรรณ ตันตราชีวธร อาจารย์
3 แพทย์หญิง ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข อาจารย์
4 แพทย์หญิง สิวิลักษณ์ กาญจนบัตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
5 แพทย์หญิง ปราณี จงบัญญัติเจริญ อาจารย์
6 นายแพทย์ ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร อาจารย์
7 แพทย์หญิง ปนัดดา สุวรรณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
8 แพทย์หญิง กรรณิการ์ บูรณวณิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
9 แพทย์หญิง สุดารัตน์ เอื้อศิริวรรณ อาจารย์
10 แพทย์หญิง ดุษฎี เงินหลั่งทวี นายแพทย์ชำนาญการ
11 แพทย์หญิง ดารณี อิสระนิมิตกุล นายแพทย์ชำนาญการ
12 แพทย์หญิง อรอัชฌา ศิริมงคลชัยกุล อาจารย์
13 แพทย์หญิง สุวรรณา พรรัตนรังสี อาจารย์
14 แพทย์หญิง นพรัตน์ ธรรมศิริ อาจารย์
15 แพทย์หญิง วีณา ภู่ทองคำ อาจารย์
16 แพทย์หญิง ศิตา กัลยาณรุจ อาจารย์
17 แพทย์หญิง ชิดชนก เธียรผาติ อาจารย์
18 แพทย์หญิง วริษา พิริยะกิจไพบูลย์ อาจารย์
 
 
 
รายชื่อธุรการประจำภาควิชา
# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะ
1 นางสาวสุภาพร จิตรีงาม นักจัดการงานทั่วไป
2 นางสาวรุ่งทิวา ห้างมิตร นักจัดการงานทั่วไป
3 นางวรนิตย์ สำราญใจ พนักงานทั่วไป
4 นางนุชนาถ ทรงนิลรักษ์ พนักงานทั่วไป
5 นายสรธร ไอสุริยสมบัติ พนักงานทั่วไป
6 นางนิตยา เถื่อนสมบูรณ์ พนักงานทั่วไป
7 นายณรงค์ ศรีเพชร พนักงานทั่วไป