Text Size

โครงสร้างภาควิชา

ภาควิชาวิชากุมารเวชศาสตร์

 •  หัวหน้าภาควิชา
  • คณะกรรมการบริหารภาควิชา 
  • รองหัวหน้าภาควิชาด้านการศึกษาหลังปริญญา
   • คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา
  • รองหัวหน้าภาควิชาด้านวิชาการและวิจัย
   • คณะกรรมการวิชาการ และ วิจัย
  • รองหัวหน้าภาควิชาด้านการศึกษาก่อนปริญญา
   • คณะกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา
  • งานบริหารประกันคุณภาพการศึกษา และบริการ
   • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก
    • อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการเด็กเล็ก
    • อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการเด็กโต
   • ประกันคุณภาพการศึกษา
   • งานสนับสนุน(ธุรการ)