Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาวิชากุมารเวชศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานระดับชาติ  มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เขตเมืองและมุ่งสู่สากล

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ เพื่อตอบสนองการผลิตแพทย์/แพทย์เฉพาะทาง ที่มีคุณภาพ  คู่คุณธรรม
  2. สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติ/สากล ที่ตอบสนองการเรียนการสอน การดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพของเด็ก
  3. พัฒนาบริการสุขภาพด้านกุมารเวชกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ครอบคลุมด้านเวชศาสตร์เขตเมือง โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  4. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีระบบธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี
  5. เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรและของชาติ     

ปรัชญา

  1. เรียนรู้ต่อเนื่อง (continuous learning)
  2. เน้นเรื่องทีมงาน (Team work)
  3. ผู้รับผลงานคือหัวใจ (customer focus)
  4. ปลอดภัยทุกเมื่อ (safety all)