Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาวิชากุมารเวชศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานระดับชาติ  มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เขตเมืองและมุ่งสู่สากล

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ เพื่อตอบสนองการผลิตแพทย์/แพทย์เฉพาะทาง ที่มีคุณภาพ  คู่คุณธรรม
 2. สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติ/สากล ที่ตอบสนองการเรียนการสอน การดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพของเด็ก
 3. พัฒนาบริการสุขภาพด้านกุมารเวชกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ครอบคลุมด้านเวชศาสตร์เขตเมือง โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 4. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีระบบธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี
 5. เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรและของชาติ     

ปรัชญา

 1. เรียนรู้ต่อเนื่อง (continuous learning)
 2. เน้นเรื่องทีมงาน (Team work)
 3. ผู้รับผลงานคือหัวใจ (customer focus)
 4. ปลอดภัยทุกเมื่อ (safety all)