Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการศึกษา

ภาควิชาจักษุวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นไปตาม คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง ประเทศไทย  การบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาจักษุวิทยา โดยคณะกรรมการฝึกอบรมฯได้จัดหลักสูตรที่สอดคล้อง กับที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯได้กำหนดเอาไว้ รวมไปถึงการหมุนเวียนปฏิบัติงานและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ  รายวิชาของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ซึ่งเป็นไปตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา BMOP 501 จักษุวิทยา (Ophthalmology) และ BMOP 512  จักษุวิทยา (Clinical  Experience  in  Ophthalmology 1)

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตจักษุแพทย์แพทย์ ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นผู้นำของสังคม โดยสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย ที่มุ่งตอบสนองการเรียนการสอน และการบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์เขตเมือง, พัฒนาบริการสุขภาพโดยเน้นระดับตติยภูมิขั้นสูง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชั้นเลิศ รักและผูกพันกับองค์กร, เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม ธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามขององค์กรและชาติ โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา (Residency Training in Ophthalmology) 

**เปิดรับการฝึกอบรมปี 2559 เป็นปีแรก