Text Size

ด้านการศึกษา

ภาควิชาจักษุวิทยา

หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นไปตาม คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง ประเทศไทย  การบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาจักษุวิทยา โดยคณะกรรมการฝึกอบรมฯได้จัดหลักสูตรที่สอดคล้อง กับที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯได้กำหนดเอาไว้ รวมไปถึงการหมุนเวียนปฏิบัติงานและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ  รายวิชาของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ซึ่งเป็นไปตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา BMOP 501 จักษุวิทยา (Ophthalmology) และ BMOP 512  จักษุวิทยา (Clinical  Experience  in  Ophthalmology 1)

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตจักษุแพทย์แพทย์ ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นผู้นำของสังคม โดยสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย ที่มุ่งตอบสนองการเรียนการสอน และการบริการสุขภาพด้านเวชศาสตร์เขตเมือง, พัฒนาบริการสุขภาพโดยเน้นระดับตติยภูมิขั้นสูง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชั้นเลิศ รักและผูกพันกับองค์กร, เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม ธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงามขององค์กรและชาติ โดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา (Residency Training in Ophthalmology) 

**เปิดรับการฝึกอบรมปี 2559 เป็นปีแรก