Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ภาควิชาจักษุวิทยา

โครงสร้างการบริหารงาน

หัวหน้าภาควิชา

 • รองหัวหน้าภาควิชา
 • รองหัวหน้าภาควิชา
  • อาจารย์แพทย์
  • บุคลากรสายสนับสนุน
 • รองหัวหน้าภาควิชา

กลุ่มสายอาจารย์

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายแพทย์อาทิตย์  แก้วนพรัตน์ จักษุแพทย์ อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
(หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา)
2 อาจารย์แพทย์หญิงธารสุข  เกษมทรัพย์ จักษุแพทย์ อนุสาขาต้อหิน
(รองหัวหน้าภาควิชา)
3 อาจารย์แพทย์หญิงสิรีธร  คูระทอง จักษุแพทย์ อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา
(รองหัวหน้าภาควิชา)
4 อาจารย์แพทย์หญิงณัษฐา  จองพิศาล จักษุแพทย์ จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
(รองหัวหน้าภาควิชา)
5 อาจารย์แพทย์หญิงดวงรัตน  พรหมพงศา จักษุแพทย์
6 อาจารย์นายแพทย์อภิชาติ  สวนศิลป์พงศ์ จักษุแพทย์
7 อาจารย์นายแพทย์วิชัย  หาญบรรจง จักษุแพทย์
8 อาจารย์นายแพทย์พัฒน  ธัญญกิตติกุล จักษุแพทย์ อนุสาขาจอประสาทตา
9 อาจารย์แพทย์หญิงฉันทกา  สุปิยพันธุ์ จักษุแพทย์ อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
10 อาจารย์นายแพทย์ ยอดพงศ์  จันทรศร จักษุแพทย์ อนุสาขาจอประสาทตา
11 อาจารย์แพทย์หญิงปรารถนา  หิรัญพัทรวงศ์ จักษุแพทย์ อนุสาขาต้อหิน
12 อาจารย์แพทย์หญิงกัณฐรัตน์  สุคนธมาน จักษุแพทย์ อนุสาขาจอประสาทตา
13 อาจารย์แพทย์หญิงชวิศา  บุณยวีย์ จักษุแพทย์

กลุ่มสายสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายสาคร ฉันทา  
2 นางสาวศุภลักษณ์ หมั่นอุตส่าห์