Text Size

ด้านบริการ

ภาควิชาจักาุวิทยา

ตารางออกตรวจคลินิกเฉพาะทาง

วัน สาขา
จันทร์ คลินิกจอประสาทตา
อังคาร คลินิกต้อหิน
คลินิกกระจกตา
คลินิกด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
พุธ คลินิกกระจกตา
คลินิกจอประสาทตา
คลินิกต้อหิน
พฤหัสบดี คลินิกด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกจอประสาทตา
ศุกร์ คลินิกด้านประสาทจักษุวิทยา