Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการศึกษา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอน ทุกชั้นปีการศึกษา

รหัส จำนวนหน่วยกิจ รายวิชา
BMPC 301   จิตเวชวิทยาคลินิก
BMPC 401   จิตเวชศาสตร์
BMPC 412   ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ 1
BMPC 512   เทคนิกการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
BMPC 612   ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์

นักศึกษาต่อกลุ่ม

ชั้นปี จำนวน
3 จำนวนนักเรียน 80  คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 1 รอบ
4 จำนวนนักเรียน  20  คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 4 รอบ
5 จำนวนนักเรียน  6  คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 1 รอบ
6 จำนวนนักเรียน  6 - 7 คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 12 รอบ