Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านการบริการ

 • ภาควิชาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไปทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • บริการคลินิกรุ่งอรุณ เวลา 06.00 – 08.00 น.
 • บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา วันจันทร์ อังคาร พุธ และเสาร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • บริการปรึกษาผู้ป่วยในจากภาควิชาอื่นๆ ทุกวัน
 • บริการด้านจิตบำบัด ครอบครัวบำบัด พฤติกรรมบำบัด เสริมจากตารางการออกบริการผู้ป่วยนอก เนื่องจากการทำบำบัดต้องใช้ระยะเวลาต่อราย 50 – 60 นาที
 • จากการรับปรึกษาจากภาควิชาต่างๆ ในที่ประชุมภาค ได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดและพบมีการใช้สารเสพติดที่ส่งมาปรึกษาภาควิชา ทางภาควิชาจึงคิดดำเนินงานโครงการ คัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ที่มีปัญหาการใช้สารเสพติด กำลังอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการขออนุมัติโครงการ