Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านบุคลากร

# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะ
1 แพทย์หญิง ยิ่งรัตน์ ตันติรังสี หัวหน้าภาควิชา
2 นายแพทย์ ชัยพร วิศิษฎ์พงศ์อารีย์ รองหัวหน้าภาคลำดับที่ 1
3 แพทย์หญิง นิจวรรณ เกิดเจริญ รองหัวหน้าภาคลำดับที่ 2
4 นายแพทย์ พิสาส์น เตชะเกษม อาจารย์แพทย์
5 แพทย์หญิง วรุณา กลกิจโกวินท์ อาจารย์แพทย์
6 นายแพทย์ ศิริชัย จิวจินดา อาจารย์แพทย์
7 นายแพทย์ ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร อาจารย์แพทย์
8 นายแพทย์ วิศรัชต์ พฤฒิถาวร อาจารย์แพทย์
9 นายแพทย์ โชติมันต์ ชินวรารักษ์ อาจารย์แพทย์
10 นาง วนิดา มั่นสุขผล พยาบาลวิชาชีพ
11 นางสาว น้องเล็ก มณีพรผล พยาบาลวิชาชีพ
12 นาง ปราณีต ต่ายเทศ ผู้ช่วยพยาบาล
13 นาย ถนอม รักเหลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 นาง อรทัย ศรีลาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 นายไว กลัดขวัญ เจ้าหน้าที่ทั่วไป
16 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาสดี เจ้าหน้าที่ทั่วไป