Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ข้อมูลด้านบุคลากร

# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่งทางวิชาชีพเฉพาะ
1 แพทย์หญิง ยิ่งรัตน์ ตันติรังสี หัวหน้าภาควิชา
2 นายแพทย์ ชัยพร วิศิษฎ์พงศ์อารีย์ รองหัวหน้าภาคลำดับที่ 1
3 แพทย์หญิง นิจวรรณ เกิดเจริญ รองหัวหน้าภาคลำดับที่ 2
4 นายแพทย์ พิสาส์น เตชะเกษม อาจารย์แพทย์
5 แพทย์หญิง วรุณา กลกิจโกวินท์ อาจารย์แพทย์
6 นายแพทย์ ศิริชัย จิวจินดา อาจารย์แพทย์
7 นายแพทย์ ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร อาจารย์แพทย์
8 นายแพทย์ วิศรัชต์ พฤฒิถาวร อาจารย์แพทย์
9 นายแพทย์ โชติมันต์ ชินวรารักษ์ อาจารย์แพทย์
10 นาง วนิดา มั่นสุขผล พยาบาลวิชาชีพ
11 นางสาว น้องเล็ก มณีพรผล พยาบาลวิชาชีพ
12 นาง ปราณีต ต่ายเทศ ผู้ช่วยพยาบาล
13 นาย ถนอม รักเหลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 นาง อรทัย ศรีลาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 นายไว กลัดขวัญ เจ้าหน้าที่ทั่วไป
16 นาย พงศ์ศักดิ์ สวาสดี เจ้าหน้าที่ทั่วไป