Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงสร้างภาควิชา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

โครงสร้างภาควิชา

 • ภาควิชาจิตเวช
  • สำนักงานภาควิชา
   • งานด้านการเรียนการสอนและวิชาการ
   • งานธุรการและสารบัญ
  • สาขาวิชา
   • จิตเวชผู้ใหญ่
   • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

การบริหารงาน

 • หัวหน้าภาควิชา
  • รองหัวหน้าภาควิชา
   • อาจารย์แพทย์
   • พนักงานทั่วไปมหาวิทยาลัย
   • ธุรการ

 แผนภูมิดำเนินการ

 • ภาควิชา
  • ด้านการบริการ
  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านวิชาการ
  • ด้านวิจัย
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม