Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 ดร.พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญญู  อาจารย์ (หัวหน้าภาควิชา) 
2 ดร.ศิริจันทร์ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
3 ดร.ธัญญรัตน์ พรมเล็ก อาจารย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
4 ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์ อาจารย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
5 นพ.มนูธรรม มานวธงชัย อาจารย์ (ที่ปรึกษาภาควิชา)
6 ผศ.พญ.มาลิดา พรพัฒน์กุล อาจารย์ (ที่ปรึกษาภาควิชา)
7 ดร.พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญญู  อาจารย์ 
8 ดร.ศิริจันทร์ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ 
9 ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์ อาจารย์ 
10 ดร.อิทธิศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือ  อาจารย์ 
11 ดร.ธัญญรัตน์ พรมเล็ก  อาจารย์ 
12 ดร.ศิริพรรณ บุญศิลป์  อาจารย์ 
13 ดร.สพญ.ชญานี เศรษฐปราโมทย์  อาจารย์ 
14 อภิญญา พุ่มพวง  อาจารย์ 
15 ดร.ลักขณาวัลย์ เจริญสุข อาจารย์
16 วิลาวัณย์ จันอินทร์ อาจารย์
17 อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ อาจารย์
18 นิธิกุล อักษร อาจารย์
19 จัตุรงค์ ขำดี อาจารย์
20 อัญชลี หอมแก้ว อาจารย์
21 ธันวา วงศ์สุก อาจารย์

บุคลากรนักเทคนิค/วิทยาศาสตร์

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายรัชฎา สรรพมงค์ นักเทคนิคการแพทย์
2 นายอัศวิน ขำอินทร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 นางสาวปถมพร ทิพวงษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 นางสาวอรรัมภา ปัญญาสัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

บุคลากรสายสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวดวงกมล พรรณรังษี นักจัดการงานทั่วไป
2 นางสาวนุชศรา ชิตเจริญ นักจัดการงานทั่วไป
3 นางอาภารัตน์ ศรีใส นักจัดการงานทั่วไป
4 นายธนกร พิไชย พนักงานทั่วไป