Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 ดร.พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญญู  อาจารย์ (หัวหน้าภาควิชา) 
2 ดร.ศิริจันทร์ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
3 ดร.ธัญญรัตน์ พรมเล็ก อาจารย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
4 ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์ อาจารย์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
5 นพ.มนูธรรม มานวธงชัย อาจารย์ (ที่ปรึกษาภาควิชา)
6 ผศ.พญ.มาลิดา พรพัฒน์กุล อาจารย์ (ที่ปรึกษาภาควิชา)
7 ดร.พญ.ไปรยาภัค สกุลวทัญญู  อาจารย์ 
8 ดร.ศิริจันทร์ ชุณหกาญจน์ อาจารย์ 
9 ดร.ณัฐธินี อาชวรังสรรค์ อาจารย์ 
10 ดร.อิทธิศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือ  อาจารย์ 
11 ดร.ธัญญรัตน์ พรมเล็ก  อาจารย์ 
12 ดร.ศิริพรรณ บุญศิลป์  อาจารย์ 
13 ดร.สพญ.ชญานี เศรษฐปราโมทย์  อาจารย์ 
14 อภิญญา พุ่มพวง  อาจารย์ 
15 ดร.ลักขณาวัลย์ เจริญสุข อาจารย์
16 วิลาวัณย์ จันอินทร์ อาจารย์
17 อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ อาจารย์
18 นิธิกุล อักษร อาจารย์
19 จัตุรงค์ ขำดี อาจารย์
20 อัญชลี หอมแก้ว อาจารย์
21 ธันวา วงศ์สุก อาจารย์

บุคลากรนักเทคนิค/วิทยาศาสตร์

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายรัชฎา สรรพมงค์ นักเทคนิคการแพทย์
2 นายอัศวิน ขำอินทร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 นางสาวปถมพร ทิพวงษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 นางสาวอรรัมภา ปัญญาสัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

บุคลากรสายสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวดวงกมล พรรณรังษี นักจัดการงานทั่วไป
2 นางสาวนุชศรา ชิตเจริญ นักจัดการงานทั่วไป
3 นางอาภารัตน์ ศรีใส นักจัดการงานทั่วไป
4 นายธนกร พิไชย พนักงานทั่วไป