Text Size

ด้านการศึกษา

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

รายวิชาที่เปิดสอน

รหัส หน่วยกิต รายวิชา
BMCP 321 4 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
BMCP 322 3 พยาธิวิทยาคลินิก
BMCP 324 2 เวชพันธุศาสตร์
BMCP 327 2 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
BMCP 328 2 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
BMCP 329 2 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกและโรคติดเชื้อไวรัส