Text Size

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ของภาควิชาฯ โดยกำหนดให้ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกแยกออกจากส่วนของภาควิชาพยาธิวิทยาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 เพื่อให้การดำเนินด้านการเรียนการสอนและการบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2547 ซึ่งนับเป็นปีแรกที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกจัดการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (BMCP 322) และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่อีกครั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยเปลี่ยนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มาเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช" เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่อีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนวาระของคณบดีเมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2557 โดยมีการแบ่งส่วนของงานบริการไปอยู่ในการบริหารของโรงพยาบาล เป็นฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด ส่วนภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกให้ดูแลเฉพาะในส่วนของการศึกษา และในปีการศึกษา 2557 ยังเป็นปีแรกที่ทางภาควิชาฯ ได้รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพิ่มเติมดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 4 รายวิชา และมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีเพิ่มขึ้นอีก 1 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2