Text Size

โครงสร้างภาควิชา

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

โครงสร้างภาควิชาภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

 • สำนักงานภาควิชา
  • งานด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
  • คณะกรรมการบริการรายวิชาต่างๆ
  • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • สาขาวิชา
  • พยาธิวิทยาคลินิก
  • ภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยา
  • เวชพันธุศาสตร์
  • จุลชีววิทยาทางการแพทย์
  • ปรสิตวิทยา
 • การบริหารงาน
  • หัวหน้าภาควิชา
   • รองหัวหน้าภาควิขา
   • อาจารย์
   • นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • นักจัดการงานทั่วไป
   • พนักงานทั่วไป