Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการ

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

บริการทางวิชาการ

 • เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ และศึกษาดูงานของนักศึกษาต่าง ๆ
 • เป็นแหล่งข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์
 • ประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการสู่การวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาคลินิก
 • เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เกี่ยวกับปัญหาด้านห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด
 • วิจัยและพัฒนาทางพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย
 • ร่วมประชุมวิชาการ รายงานความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่หน่วยงานได้พัฒนาไว้แล้ว
 • มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

การบริการวิชาการแก่สังคม

 • ภาควิชาร่วมกับนักศึกษาแพทย์ เช่น ค่ายเปิดเสื้อกาวน์, open house เป็นต้น สำหรับนักเรียนที่มีเจตคติอยากเป็นแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนให้กลายเป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 • มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รณรงค์บริจาคโลหิตกับชุมชนรอบๆ วชิรพยาบาล, การให้ความรู้ด้านห้องปฏิบัติการและการใช้ส่วนประกอบของเลือด ให้แก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล, เว็บไซต์ภาควิชาฯ เรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านห้องปฏิบัติการ