Text Size

ด้านบริการ

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

บริการทางวิชาการ

  • เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ และศึกษาดูงานของนักศึกษาต่าง ๆ
  • เป็นแหล่งข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์
  • ประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการสู่การวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาคลินิก
  • เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เกี่ยวกับปัญหาด้านห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด
  • วิจัยและพัฒนาทางพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย
  • ร่วมประชุมวิชาการ รายงานความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่หน่วยงานได้พัฒนาไว้แล้ว
  • มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

การบริการวิชาการแก่สังคม

  • ภาควิชาร่วมกับนักศึกษาแพทย์ เช่น ค่ายเปิดเสื้อกาวน์, open house เป็นต้น สำหรับนักเรียนที่มีเจตคติอยากเป็นแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนให้กลายเป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  • มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รณรงค์บริจาคโลหิตกับชุมชนรอบๆ วชิรพยาบาล, การให้ความรู้ด้านห้องปฏิบัติการและการใช้ส่วนประกอบของเลือด ให้แก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล, เว็บไซต์ภาควิชาฯ เรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านห้องปฏิบัติการ