Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
Department of Clinical Pathology

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการแพทย์คลินิกและเวชศาสตร์เขตเมือง เพื่อสนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

 พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีมาตรฐาน งานวิจัยและวิชาการ ก้าวหน้า มีเอกลักษณ์ด้านเวชศาสตร์เขตเมืองพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง บุคลากรมีคุณภาพ สามัคคี มีความสุข ทำงานด้วยความเอื้ออาทรและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย