Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชารังสีวิทยา
Department of Radiology

วิสัยทัศน์

“ภาควิชารังสีวิทยา ที่มีมาตรฐานระดับชาติ เน้นเวชศาสตร์เขตเมือง และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

 • พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง รักผูกพันกับองค์กร มีจิตสาธารณะและมีความสุข
 • จัดการศึกษาด้านรังสีวิทยาได้มาตรฐานระดับชาติและสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นเวชศาสตร์เขตเมือง ผลิตแพทย์ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
 • สร้างองค์ความรู้และวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติ โดยผลักดันงานวิจัย สร้างเครือข่าย และบูรณาการจัดการความรู้ ตอบสนองต่อสังคม สร้างภูมิปัญญาด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
 • พัฒนาบริการสุขภาพด้านรังสีวิทยา ให้มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยเน้นเวชศาสตร์ เขตเมือง การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ระดับตติยะภูมิชั้นสูง
 • เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร และของชาติ