Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Department of Anesthesiology

บุคลากรแพทย์/อาจารย์/อื่น

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ(สาขา/ด้าน)
1 นางสาวสุจารีย์   ภู่พิพัฒน์ภาพ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านระบบประสาทและไขสันหลังที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
2 นางสาวพรสิริ วรรณดิลก รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝ่ายบริหาร ด้านการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
3 นางสาวฝนทิพย์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝ่ายการศึกษา ด้านการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
4 นางสาวพลอยนภัส  ลิ้มพันธ์อุดม  นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชบำบัดวิกฤต
5 นายปิยศักดิ์ วิทยบูรณานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ  ด้านการระงับความปวด
6 นางสาวชมพูนุท ปธนสมิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ  ด้านการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
7 นางสาวศิริพร ศิระเกล้า นายแพทย์ชำนาญการ ด้านผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยากและการผ่าตัดระบบโสต ศอนาสิก
8 นางสาวธนาวดี ธีรัชฌานันท์ นายแพทย์ชำนาญการ  -
9 นางสาวปรัชญ์วิไล นุชประมูล  อาจารย์ -
10 นางสาวสุกานดา เจนจรัตน์ อาจารย์ -
11 นางสาวกรกนก ยุวพัฒนวงศ์ อาจารย์ -
12 นางสาวศิถี ชุมทอง อาจารย์ -
13 นางสาวสุนิสา อินทรแสง เจ้าพนักงานธุรการ  -
14 นายวิรัตน์ เอี่ยมวิจิตร พนักงานทั่วไป