Text Size

ด้านการศึกษา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of Emergency Medicine

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Curriculum) 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ของวชิรพยาบาล เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ปีพ.ศ. 2551 (อ่านรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภาได้ที่ www.taem.or.th/node/106) โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมนาน 3 ปี ดังนี้

ปีการศึกษาที่ 1:

เป็นการฝึกอบรมที่หมุนเวียนไปตามภาควิชาต่างๆ นาน 8เดือน เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างความรู้ที่จะนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการที่หลากหลายในแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว แพทย์ประจำบ้านที่ไปปฏิบัติงานยังภาควิชาต่างๆ จะได้เข้ามารับการปรึกษาจากแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และได้รับการดูแลโดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่สูงกว่าจากภาควิชานั้นๆ ซึ่งจะทำให้ได้ทราบถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินของแต่ละภาควิชาไปพร้อมกัน และยังเป็นการส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพอันดีกับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานในอีก 2 ปีถัดไป มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้จัดให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ต้องหมุนเวียนมายังแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4เดือน เพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงาน และให้มีการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การฝึกอบรมในปีที่ 2(โปรดดูรายละเอียดตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี2558 

หมายเหตุ: EM+Vacหมายถึง Emergency Med+Vacation; Vacation ให้ได้ 5 วันทำการที่ต่อกับเสาร์อาทิตย์หัวและท้ายเป็น 9 วัน;EMS = Emergency Medical Services; EM = Emergency Medicine; EENT = Eye + ENT; Rad = radiology

ปีการศึกษาที่ 2 และ 3:

แพทย์ประจำบ้านจะมีเวลาของการฝึกอบรมส่วนใหญ่อยู่ในแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีอาจารย์แพทย์คอยดูแลและขึ้นปฏิบัติงานด้วยตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ให้มีการ หมุนเวียนไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในส่วนของ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา(ENT) ร่วมกับจักษุวิทยา(Ophthalmology, or Eye)1เดือน รังสีวิทยา(Radiology)1 เดือน เวชพิษวิทยา(Medical Toxicology)1 เดือน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล(Prehospital Emergency Medical Services) 1 เดือนการดูแลผู้ป่วยหนักด้านโรคหัวใจ (CCU)  1 เดือน วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 1 เดือน ICU เพิ่มอีก 1 เดือน เพื่อให้ครบ 16 สัปดาห์ ตามหลักสูตร และยังจัดให้มี ช่วงเวลา 3 เดือนสำหรับวิชาเลือกเสรี(Free ElectiveRotation) ซึ่งแพทย์ประจำบ้านสามารถเลือกได้เองตามความสนใจหรือความถนัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น เวชศาสตร์การบิน (Aviation), เวชศาสตร์ใต้น้ำ (Underwater and Hyperbaric Oxygen Therapy),Emergency Ultrasound, InternationalEmergency Medicine, ประสาทวิทยา(Neurology), Cardiology, Tropical Infectious Diseases, Psychiatry, Sport Medicine, Geriatrics, Wilderness Medicineเป็นต้น