Text Size

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of Emergency Medicine

ประวัติความเป็นมา

เดิมงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินใช้ชื่อว่า “แผนกอุบัติเหตุ” สังกัดกองอำนวยการวชิรพยาบาล เปิดบริการอยู่ที่ชั้น 1 “ อาคารบำบัดอุบัติเหตุ” จนกระทั่งวันที่ 19 ธันวาคม 2518 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ งานอุบัติเหตุ” สังกัดกองบริการทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ วชิรพยาบาล

15 สิงหาคม 2532 “ งานอุบัติเหตุ” ได้รวมกับสาขาผู้ป่วยนอกเป็น “สาขาผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ” กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์ วชิรพยาบาลให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และในปีต่อมาได้เริ่มมีแนวคิดในการให้บริการผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล

ในปี 2535 วชิรพยาบาลมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้น งานอุบัติเหตุจึงได้แยกออกจากสาขาผู้ป่วยนอกเป็น “กลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยา” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 ในปีเดียวกันนี้เอง แนวคิดในการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เริ่มเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

หลังจากเตรียมการเป็นเวลา 4 ปี “หน่วยแพทย์กู้ชีวิต” ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลได้ก่อกำเนิดขึ้นและเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2537 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับนักศึกษาแพทย์ของตนเองโดยให้วชิรพยาบาลเป็นสถาบันในการศึกษาอบรม จึงมีการปรับเปลี่ยนจาก “กลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยา” เป็น “ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์” สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 จนกระทั่งและในปี 2547 นิติเวชศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปจึงเหลือเป็น “ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เริ่มบังคับใช้ พรบ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จึงเกิดมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานครชื่อ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร” และวชิรพยาบาลเปลี่ยนสถานะจาก “วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล” เป็น “ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร”

วันที่  3 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”