Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of Emergency Medicine

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายอดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2 นพ.ฉัตรบดินทร์ เจตนะศิลปิน รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3 พญ.สุภา นิรันตราย อาจารย์แพทย์
4 พญ.อลิสสรา วณิชกุลบดี อาจารย์แพทย์
5 พญ.จุฬณี สังเกตชน อาจารย์แพทย์
6 นพ.จิรกิตติ์ เฮงรัศมี อาจารย์แพทย์
7 นพ.อดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค อาจารย์แพทย์
8 นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล อาจารย์แพทย์
9 นพ.พีรพล ประทีปอมรกุล อาจารย์แพทย์
10 นพ.สุขขุม รุจิชานันทกุล อาจารย์แพทย์
11 นพ.ฤทธิรักษ์ โอทอง อาจารย์แพทย์
12 นพ.นาวิน สุรภักดี อาจารย์แพทย์
13 พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน อาจารย์แพทย์
14 นพ.อนุแสง  จิตสมเกษม อาจารย์แพทย์