Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 แพทย์หญิงวิไลลักษณ์  ทีปประสาน อาจารย์
2 นายแพทย์พยนต์  บุญญฤทธิพงษ์ อาจารย์
3 แพทย์หญิงโศรยา  พรประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ
4 นายแพทย์ชวนันท์  สุมนะเศรษฐกุล นายแพทย์ชำนาญการ
5 นายแพทย์สุทธิพัฒน์  วงศ์วิทย์วิโชติ นายแพทย์ชำนาญการ
6 แพทย์หญิงกฤติกา  โคตรทอง อาจารย์
7 นางสาวอัญชลี  เขียวมรกต นักจัดการงานทั่วไป
8 นางสาวยุพิน  เลี้ยงบำรุง เจ้าพนักงานธุรการ
9 นางปภาดา  ฟักพยุง พนักงานทั่วไป
10 นางสาวนภาพร  สุขจาด เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการ)
11 นางสาวพิจิตรา  สุขวิลัย เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการ)
12 นางสาวราตรี  แจ่มใส นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างรายวัน)