Text Size

ด้านการศึกษา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Department of Otolaryngology

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ ชั้นปีที่ 6

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน รายละเอียดรายวิชา
หลักสูตรรายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา BMOT 521 ความรู้เบื้องต้นทาง โสต ศอ นาสิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
หลักสูตรรายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา BMOT 513 ประสบการณ์คลินิกทางโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา1 วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
หลักสูตรรายวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา BMOT 611 ประสบการณ์คลินิกทางโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา2 วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

จำนวนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน (ไม่รวมผู้ที่ได้บรรจุในตำแหน่งอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ฯ แล้ว)

ประเภท จำนวนแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน(คน)ประจำปีการฝึกอบรม 2558
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด
แพทย์ประจำบ้าน 2 3 3 8
แพทย์สาขาต่อยอด 0 0 0 0
แพทย์ใช้ทุน 0 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0 0
รวม 2 3 3 8