Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Department of Otolaryngology

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 อ.นพ.อนันต์  กุลทวีทรัพย์ อาจารย์แพทย์ (หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)
2 อ.นพ.จิระพงษ์  อังคะรา อาจารย์แพทย์ 
3 อ.นพ.พลพร อภิวัฒนเสวี อาจารย์แพทย์ 
4 อ.นพ.สุทธิพล อริยะสถิตมั่น อาจารย์แพทย์ 
5 อ.พญ.ชญาดา ชนะศรีโยธิน อาจารย์แพทย์ 
6 อ.นพ.ทุนชัย ธนสัมพันธ์ อาจารย์แพทย์ 
7 อ.นพ.พิชัย  พัวเพิ่มพูลศิริ อาจารย์แพทย์ 
8 อ.นพ.ปิยพล  พัฒนครู อาจารย์แพทย์ 
9 อ.พญ.วรวิภา  อิศรเสนา ณ อยุธยา อาจารย์แพทย์ 
10 อ.พญ.ศิรินันท์ จั่นทอง อาจารย์แพทย์ 
11 อ.พญ.พัชรมณี  หวังชาลาบวร อาจารย์แพทย์ 
12 อ.พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล อาจารย์แพทย์ 

บุคลากรสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายธนกร จรัสแสงรุ่งโรจน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 นางสาววรรัตน์ อ่อนสิงห์  เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 นางสาวจิราณี นามเหลา  เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 นางสาววิกัลยา แก้วสลับสี นักวิชาการศึกษาพิเศษ (นักแก้ไขการได้ยิน)