Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
Department of Otolaryngology

วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นสถาบันโสต ศอ นาสิกวิทยาชั้นนำที่มุ่งสู่สากล

พันธกิจ

  1. เพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนในระดับก่อนและหลังปริญญาที่มีมาตรฐาน เป็นเวชศาสตร์เขตเมือง๒. เพื่อบริการ ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยระดับตติยภูมิ ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 
  2. เพี่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับพัฒนาการดูแลรักษาโรคหู คอ จมูก
  3. ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย

จุดมุ่งหมาย

สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม

นโยบาย

  1. Head and neck Cancer
  2. Facial plastic and reconstructive procedure
  3. Otology (Otoneurology and Otosurgery)
  4. Allergy
  5. Sleep surgery and Sleep test