Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Medicine

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

“ผลิตแพทย์อายุรศาสตร์ได้มาตรฐาน พร้อมความรู้องค์รวม ก้าวไกลวิชาการ”

ปรัชญา

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”