Text Size

ด้านการศึกษา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

การศึกษาระดับก่อนปริญญา

คณะกรรมการด้านการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา

1 นายแพทย์เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
ประธานคณะกรรมการ
ด้านการศึกษาระดับก่อนปริญญา
2 นายแพทย์ดำรงค์  ฐาปนกุลศักดิ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3 นายแพทย์สาธิต เที่ยงวิทยาพร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4 นายแพทย์สุธี ทวีพันธุ์สานต์
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ

 

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา

ภาควิชาดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรับผิดชอบรายวิชา ดังนี้

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี

การศึกษาระดับหลังปริญญา

คณะกรรมการด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา  วิจัยและวิชาการ

1 นายแพทย์พฤกษ์ ไชยกิจ
ประธานคณะกรรมการ
ด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา
2 นายแพทย์ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
3

นายแพทย์ณัฐพงศ์ หงษ์คู
ตำแหน่งอาจารย์
กรรมการ

การฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 

  1. ภาควิชาดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
  2. ภาควิชาเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3 อนุสาขา ได้แก่ 1. อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา  2.อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า   3.อนุสาขากระดูกสันหลัง โดยมีหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานของอนุสาขาที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และกำลังจะเปิดหลักสูตรออร์โธปิดิกส์บูรณาการ
  3. ภาควิชาดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลังปริญญาสอดคล้องกับการดำเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลังปริญญาของ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการประเมินครั้งแรกจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสถาบันฯ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 

    หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์-ฉบับปรับปรุง_2558 (Download)
    ใบสมัครเพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Download)