Text Size

ด้านบุคลากร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resources Department)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางเรวดี  ลือพงศ์ลัคณา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 นางสุกัญญา แก้วกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/หัวหน้างานบริหารบุคคลและค่าตอบแทน
3 นางสาวสุธิดารัตน์ วสุธารนันท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/หัวหน้างานประเมินผลปฏิบัติงาน
4 นางสาวอรพรรณ วงษ์ยะรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/หัวหน้างานวางแผนและสรรหา
5 นางสาวกรวีร์กานต์ อดิศร์วรกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
6 นางปุณรดา ล้วนวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
7 นางสาวภาดาภร รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
8 นางสาวชลธิชา ขวัญเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9 นายธวัชชัย พงศ์ภัทรปรีชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
10 นางสาวศรีสุดา โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
11 นางสาวสมฤดี ณ-นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12 นางสาวพิมพ์ใจ บุญจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13 นางวันเพ็ญ ทรัพย์ระเบียบ พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน
14 นายอุดม ลอยแก้ว พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน
  ลูกจ้างประจำ  
15 นายทัดพงษ์ อัครเสนาบดี พนักงานทั่วไป
16 นางสาวทวีวรรณ วงศ์ทุนพิศาล พนักงานพิมพ์
  พนักงานประกันสังคม  
17 นายกฤตกานต์ วงศ์สง่า นักทรัพยากรบุคคล
  ลูกจ้างชั่วคราว  
18 นายขวัญชัย ม่วงทอง พนักงานทั่วไป
  บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน  
19 นางกิ่งแก้ว วงษ์พันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล(ที่ปรึกษา)
20 นางมาลี คหัฏฐา นักทรัพยากรบุคคล(ที่ปรึกษา)
21 นางสาวปวีณา ประเสริฐจิตร นักทรัพยากรบุคคล
22 นางสาวชิโนภัค แจ่มจรัส นักทรัพยากรบุคคล
23 นายปรัชญา สารคุณ นักทรัพยากรบุคคล
24 นางสาวศศิกุณฑ์ เหลืองกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคล
25 นายจีรพันธุ์ พึ่งจรูญ นักทรัพยากรบุคคล
26 นางสาวกิตติกา ม่วงเชียง นักทรัพยากรบุคคล
27 นายณฐกร สีพลไกร นักจัดการงานทั่วไป
28 นางสาวฉันทิสา เพ็ชรพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
29 นายภูมิทรรศ วังสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
30 นายพัฒนศักดิ์ ทรัพย์เจริญ พนักงานทั่วไป
31 นายสมชัย ลิมปนะชัย พนักงานทั่วไป