Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติหน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resources Department)

บริบท(Context)

เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้าง พนักงานประกันสังคม การจ้างบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลา การจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การลาต่างๆ การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ การสอบคัดเลือก การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ การพิจารณาความดีความชอบ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนและรับเงินรางวัล การรับสมัครข้าราชการและลูกจ้างประจำ  เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การทดลองปฏิบัติงาน การทำสัญญาปฏิบัติงาน จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนสภาพ (อ.ป.ส.)  การประชุม อ.ก.ก. สามัญ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การประชุม ก.บ.ค. การเลื่อนระดับ การทะเบียนประวัติ การเกษียณอายุ การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การขอรับบำเหน็จลูกจ้าง การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก การลงระบบฐานข้อมูลบุคลากรทั้งหมด การเพิ่มสิทธิและตัดสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย(Purpose)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีเป้าหมายในการพัฒนาบริหารงานบุคคลให้มีข้อมูลของบุคลากรถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน บุคลากรในองค์กรเพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี มีความสุขในการทำงาน