Text Size

ด้านบริการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resources Department)

ขอบเขตบริการ (Scope  of  Service)

เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มภารกิจสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แบ่งงานภายใน เป็น 4 งาน ดังนี้

 1. งานประเมินผลปฏิบัติงาน
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทะเบียนประวัติบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ตำแหน่ง ระดับ ประเภท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยเป็นปัจจุบัน รับผิดชอบในการเวียนเอกสาร  คำสั่งแต่งตั้ง ประกาศต่าง ๆ ให้หน่วยงาน ฝ่าย และ ภาควิชา ตลอดจนเอกสารที่ประสานกับมหาวิทยาลัย รวมถึง  ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับต้นของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ซึ่งเป็นตำแหน่งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานต่างๆ จัดทำคำสั่งอยู่เวรนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการของผู้บริหาร และรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำสัญญาทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินต่อสัญญาการปฏิบัติงาน การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน การเพิ่มวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ สถานภาพ การลาออก การเสียชีวิต การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การบันทึกการลาของบุคลากรทุกประเภท การเบิกเงิน พ.ต.ส. เงินไม่ทำเวชปฏิบัติ แจ้งเข้า - ออกสิทธิประกันสังคม สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล การเบิกวัสดุครุภัณฑ์ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  การจัดทำวาระ ก.บ.ค. ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานวางแผนและสรรหาบุคลากร
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแล จัดสรร คัดเลือก บรรจุ ทำสัญญาการปฏิบัติงานให้กับบุคคลต่าง ๆ  ทุกประเภท ให้เป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตรวจสอบมาตรฐานของตำแหน่งต่าง ๆ ที่บรรจุให้มีความถูกต้อง การทำสัญญาปฏิบัติงาน การให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา   การโอน การย้าย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การจ้างพนักงานประกันสังคม รวมทั้งจัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน การจ้างแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลาในกรณีที่มีการขาดบุคลากร  หรือภาระงานมากเกินอัตรากำลัง การจัดทำวาระการประชุม อ.ป.ส. วาระ ก.บ.ค. ในงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อการเลื่อนระดับ จากปฏิบัติงาน ไปชำนาญงาน (สอบเลื่อนไหล) ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานบริหารบุคคลและค่าตอบแทน
  ปฏิบัติหน้าที่จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรเพื่อเลื่อนเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมทั้งบริหารค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ เงินประจำตำแหน่ง            การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานมหาวิทยาลัย (จ.18) ให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว การเลื่อนระดับควบ รวมถึงการจัดการขอรับบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด การขอรับบำนาญให้แก่ผู้ที่ลาออกหรือเกษียณราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การจัดทำวาระ ก.บ.ค. ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 4. งานพัฒนาบุคลากร
  ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ และของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและจัดทำวาระการประชุม อ.ก.ก. และ ก.บ.ค. สำหรับผู้ผ่านการประเมินผลงานวิชาการ และที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  พร้อมจัดทำคำสั่งเลื่อนระดับ การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประเมินความต้องการ และปัญหาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รวมถึงการอบรม การเตรียมตัวบุคลากรก่อน เข้าสู่การเกษียณ  ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย