Text Size

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล

บุคลากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายชาญวิทย์ ใจทิศ)
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ว่าง)
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ว่าง)