Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ฝ่ายการคลัง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ให้บริการด้านการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  การรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว  การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล  การจัดทำงบประมาณ   การจัดทำบัญชี   

เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการคลังแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  และสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร อย่างถูกต้อง   รวดเร็ว  ตรวจสอบได้  ผู้รับบริการพึงพอใจ