Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริการ

ฝ่ายการคลัง

การบริการ

สำหรับผู้รับริการภายนอก

ผู้ป่วยและญาติ บริการให้

 • การรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
 • การถอนคืนค่ารักษาพยาบาล
 • การรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
 • การรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรง

นักศึกษาแพทย์และญาติ

 • รับเงินค่าลงทะเบียน  ค่าปรับ  ฯลฯ

บริษัท ห้าง ร้าน

 • จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เมื่อส่งมอบพัสดุหรือดำเนินการตามสัญญาและกรรมการตรวจรับถูกต้องแล้ว

องค์กรภายนอก

 • เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ผู้รับบริการภายใน

ผู้บริหาร

 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการคลัง เกี่ยวกับระเบียบทางด้านการเงินและการคลัง และพัสดุ
 • ข้อมูลด้านทางการเงิน  เพื่อประกอบการต้องตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการ  

บริหารองค์กร

 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการคลัง เกี่ยวกับระเบียบทางด้านการเงินและการคลังงบประมาณและพัสดุ

เจ้าหน้าที่ของคณะแพทย์  

 • การเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการต่าง ๆ ค่าสอน

พิเศษ ค่าออกข้อสอบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ตามกำหนดการจ่ายเงิน   

 • การปิดบัญชีผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลและได้มีการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลทุกสิทธิ
 • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลค่ารักษาพยาบาลให้ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของแต่ละสิทธิ