Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการ

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments)

ข้อมูลด้านบริการ

 1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ  ครุภัณฑ์ทุกประเภท
 2. ดำเนินการจัดจ้างอื่นๆ เช่น การจ้างยามรักษาความปลอดภัย , การเช่าทรัพย์สิน , จ้างเหมาทำความสะอาด , การจ้างที่ปรึกษา
 3. ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร , สถานที่ , จ้างออกแบบ,ควบคุมงาน
 4. ดำเนินการเช่าอาคาร
 5. ดำเนินการรับ-จ่ายวัสดุ ให้แก่หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  พร้อมลงทะเบียนควบคุมการรับ-จ่าย
 6. ดำเนินการออกรหัสทรัพย์สินของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 7. ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ พัสดุประจำปี เสนออธิการบดี
 8. ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ