Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ(Academic Affairs)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 เรือเอกหญิงชาดากานต์ ผโลประการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2 นายสุริยาวุฒิ กังอนันต์ หน่วยศึกษาฝึกอบรม
3 นางสาวกรษิยา กล่อมชุ่ม งานศิลป์-นิทรรศการและบริการสังคม
4 นายกาจพงศ์ เตชธุวานันท์ งานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
5 เรือโทสาธิต คูระทอง วชิรเวชสาร
6 นางสาวนาถยา อัญญโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
7 นายทินวิทย์ ปานศรีนวล เจ้าพนักงานธุรการ
8 นางสาวพิมพ์นภัส ศรีน้อย เจ้าพนักงานธุรการ
9 นางสาวนัฐจิรา กลิ่นศรีสุข เจ้าพนักงานธุรการ
10 สิบตรีภโวทัย ภู่หนู พนักงานทั่วไป
11 นายพิสิทธิ์ ไข่แก้ว นักเวชนิทัศน์
12 นางสาววนัทนันท์ สุวรรณสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป
13 นางสาวนันทนา สุกกล่ำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
14 นางสาวณัทวดี ราษีสุทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15 นายจักรกริช ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการช่างศิลป์
16 นางสาววาสนา โพธิ์ทอง นักวิชาการช่างศิลป์