Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

งานเครื่องมือแพทย์ Medical tool office

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายสวัสดิ์ รามัญวงศ์ หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์
2 นางสาวสมสกุล บุญเกษม นักวิทยาศาสตร์
3 นายบูคอรี ดือเระ นักวิทยาศาสตร์
4 นางสาวกมลรัตน์ บุญอินทร์ นักวิทยาศาสตร์
5 นางสาวกฤติกา วรรณมานะ ธุรการ
6 นายสุทธิพงษ์ สิงห์โค พนักงานทั่วไป
7 นายโอฬาร นวลเจริญ ลูกมือช่าง
8 นายชัชชัย พลอยสิงห์โต ลูกมือช่าง