Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงสร้างฝ่าย

โครงสร้างฝ่ายทันตกรรม

โครงสร้างฝ่าย

 • หัวหน้า
 • ทันตแพทย์ (13 อัตรา)(ว่าง 2 อัตรา)
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (14 อัตรา)(ว่าง 2 อัตรา)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (1 อัตรา)
 • นักจัดการงานทั่วไป (1  อัตรา)(ว่าง)
 • พนักงานทั่วไป (3 อัตรา)