Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบุคลากร

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
Department of Emergency Medical Services

ผู้บริหารงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายแพทย์ฉัตรบดินทร์ เจตนะศิลปิน รักษาการหัวฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
2 นายแพทย์ชายวุฒิ สววิบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
3 นายแพทย์อดิศักดิ์ นิธิเมธาโชค  รองหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
4 นายปราโมทย์ ภาภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย