Text Size

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล

คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล

เป็นคลินิกที่เปิดให้บริการเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์  ในเวลา 16.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์  โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

 


คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 • สามารถมารับบริการนอกเวลาราชการได้ตั้งแต่ 16.30 -20.00 น. มีค่าธรรมเนียมแพทย์-พยาบาลและค่าบริการนอกเวลาในอัตราที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน
 • สามารถนัดวันเวลาได้ตามที่ท่านสะดวก
 • ได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านคุ้นเคย หรือเลือกได้
 • อาจารย์แพทย์มีเวลาเพียงพอที่จะพูดคุยซักถามอาการอย่างละเอียด
 • ทีมผู้ให้บริการได้รับการคัดเลือก พร้อมให้การต้อนรับดูแลใกล้ชิด
 • ท่านจะได้รับยาในจำนวนเท่ากับการมาตรวจในเวลาราชการ
 • มีที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ อัตราค่าจอดรถ 20 บาท/ชั่วโมง

สิทธิการรักษาและค่าใช้จ่าย

 • ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  สามารถใช้สิทธิเบิกจ่าย ค่ายาและค่าบริการทั่วไปได้ ยกเว้นค่าบริการ ผู้ป่วยนอก 100 บาท ใช้สิทธิเบิกได้ 50 บาท ส่วน ค่าธรรมเนียมแพทย์-พยาบาลไม่สามารถเบิกได้สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนของวชิรพยาบาล ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาและค่าบริการทั่วไปได้  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแพทย์-พยาบาล รวมทั้งค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองและไม่สามารถนำไปเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ ต้องชำระเงินสดเท่านั้น
 • ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถมาใช้บริการได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิค่ารักษาและค่าบริการได้ ต้องชำระเงินสดเท่านั้น และไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้

การติดต่อจองคิวตรวจ

 • ท่านที่มารับการตรวจรักษาในเวลาราชการอยู่เดิม หรือท่านที่ต้องการมารับการตรวจรักษานอกเวลาราชการ  สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกตรวจของแพทย์แต่ละสาขาในที่ท่านต้องการทราบได้จากศูนย์ประสานงานผู้ป่วย หมายเลขโทรศัพท์ 02-244-3900 (วันราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น.และวันเสาร์เวลา 08.00 – 12.00 น.) ท่านสามารถนัดคิวการตรวจได้ทันที เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารไว้ให้ล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านไม่เคยมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและสาขาที่ท่านต้องการตรวจ เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและการมาตรวจของท่าน เมื่อท่านมาตรวจในวันนัด ขอให้ลงทะเบียนสิทธิการรักษาที่ห้องเวชระเบียน  และแสดงตัวที่ห้องตรวจ ก่อนเวลานัด 15-30 นาที

การปฏิบัติตัวเมื่อมาตรวจในวันนัด

 • สิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิประกันสังคมของวชิรพยาบาล และผู้ที่มีรายชื่อนัด สามารถไปที่คลินิกได้เลย
 • สิทธิประกันสังคมนอกสิทธิของวชิรพยาบาล สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่สามารถใช้สิทธิค่ารักษาเดิมของท่านได้(ต้องชำระเงินสดเท่านั้น)  ให้แจ้งที่ห้องเวชระเบียนแล้วไปรอตรวจที่คลินิกต่อไป

การผ่าตัดนอกเวลาราชการ

 • การนัดผ่าตัดนอกเวลาราชการ จะให้บริการเฉพาะในรายที่ไม่มีความซับซ้อน โดยจะมีอัตราค่าผ่าตัดตามระเบียบกรมบัญชีกลาง แต่มีค่าธรรมเนียมแพทย์ วิสัญญี และพยาบาลเพิ่มเติม อัตราค่าห้องพิเศษราคาตามระเบียบของโรงพยาบาล
 • ท่านสามารถขอรายละเอียดจากพยาบาลหน้าห้องตรวจและนัดหมายได้กับแพทย์ที่ท่านตรวจรักษา

วันที่มาตรวจจะต้องทำอย่างไร

 • ท่านที่จองคิวไว้แล้วและมารับบริการครั้งแรก ให้มาลงทะเบียนสิทธิได้ที่ห้องเวชระเบียน ตึกอำนวยการ ก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที แล้วมาที่ห้องตรวจได้เลย
 • ผู้ป่วยนัด สามารถรับบริการที่ห้องตรวจได้เลย(ยกเว้นผู้รับบริการที่เป็นผู้ประกันตน)
 • แพทย์จะตรวจตามคิว โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีจำนวนผู้รับบริการตามที่แพทย์ระบุ

สาขาที่เปิดให้บริการตรวจรักษาขณะนี้

 • สาขาอายุรศาสตร์
 • สาขาศัลยศาสตร์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์
 • สาขาจักษุวิทยา
 • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • สาขาจิตเวชศาสตร์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกและข้อ)
 • สาขาทันตกรรม
 • สาขารังสีวิทยา

ตารางแพทย์คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล

ตารางแพทย์คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
เวลาบริการ 16:30-20:00 น.
แผนก จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสบดี ศุกร์ เสาร์
อายุรศาสตร์ อ.สิริพร มานวธงชัย
อ.ทวีชัย ทีปประสาน
อ.อนุแสง จิตสมเกษม
อ.สาธิต คูระทอง
อ.วรชัย  คงเสรีพงศ์
อ.สันติ  สิลัยรัตน์
อ.สาธิต คูระทอง
อ.สิริพร มานวธงชัย
อ.กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์
อ.ดวงพร บริสุทธิ์บัวทิพย์
อ.สาธิต คูระทอง
อ.ทวีชัย ทีปประสาน
อ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์
อ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร
อ.วิไลลักษณ์ ทีปประสาน
อ.สิริพร มานวธงชัย
อ.วิไลลักษณ์ ทีปประสาน(สัปดาห์ 1,3)
อ.ชายวุฒิ สววิบูลย์
อ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์
อ.วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์
อ.สิริพร  มานวธงชัย
อ.ดุสิต จิตเอื้อกุล
ศัลยกรรม

อ.ภัคพล สุขวิบูลย์
อ.ปภาภัค  ณ สงขลา

ปิดบริการ อ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล
อ.บุญชัย งามสิริมาศ
  อ.ชวลิต  หงส์เลิศสกุล อ.ชวลิต  หงส์เลิศสกุล

สูติ-นรีเวช อ.พาวรรณ  ลิ้มวรพิทักษ์ อ.สุทธนารัตน์ อภิวันทนา อ.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค อ.ณัฐพร  จันทร์ดียิ่ง ปิดบริการ อ.สาวินี  รัชชานนท์
กุมารแพทย์ กุมารแพทย์
โสต ศอ นาสิก อ.กวินญรัตน์ จิตรอรุณฑ์ อ.นุชนารถ โตวชิราภรณ์ อ.จิระพงษ์  อังคะรา   อ.ศิรินันท์  จั่นทอง อ.อนันต์ กุลทวีทรัพย์ อ.นุชนารถ โตวชิราภรณ์ (สัปดาห์ 1,3,5)
อ.ศิรินันท์  จั่นทอง (สัปดาห์ 2,4)
จักษุ อ.อาทิตย์  แก้วนพรัตน์ อ.พัฒน  ธัญญกิตติกุล อ.กัณฐรัตน์  สุคนธมาน อ.ธารสุข  เกษมทรัพย์ อ.เพลิน  สุตรา (สัปดาห์ 1,3,5)
อ.ณัษฐา  จองพิศาล  (สัปดาห์ 2,4)
อ.เพลิน  สุตรา (สัปดาห์ 1,3,5)
อ.ยอดพงศ์  จันทรศร (สัปดาห์ 2,4)
จิตเวช ปิดบริการ ปิดบริการ อ.วิศรัชต์  พฤฒิถาวร ปิดบริการ ปิดบริการ อ.วิศรัชต์  พฤฒิถาวร
ศัลยกระดูก อ.วันชัย  โชติวัฒนดิลก  ปิดบริการ ปิดบริการ อ.พฤกษ์  ไชยกิจ อ.พฤกษ์  ไชยกิจ
อ.ไพศาล อภิมนต์บุตร(เฉพาะผู้ป่วยนัด)
อ.จิโรจน์  สูรพันธุ์
อ.สาธิต  เที่ยงวิทยาพร
อ.อรรถกร  กาญจนพิบูลวงศ์ 
ทันตแพทย์ ห้องตรวจทันตกรรม ชั้น 2 (3121-2)

ติดต่อสอบถาม

โทร.(02)244-3900