Text Size

ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนืองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และจะมีส่วนที่เป็นคำถามพิเศษประจำปี ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและสภาวการณ์ในช่วงปีนั้นๆ 

ช่องทางการตอบแบบสอบถามและติดตามข่าวสารได้ที่

เว็บไซต์ ETDA / Facebook ETDA