Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Title Author Hits
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการฝึกอบรม 2560 จำนวน 2 อัตรา Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1005
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1018
ภาควิชาอายุรศาสตร์ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1299
ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ประจาปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 556
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 665
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 401
ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ปีการฝึกอบรม 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 684
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตรา Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 603
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 2263
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการฝึกอบรม 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1521