Text Size

ประกาศ รับสมัครแพย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี 2559

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2559 เปิดรับ จำนวน 8 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการภาคสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(ในเวลาราชการ) โทร 02244 3405