Text Size

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการฝึกอบรม 2560

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการฝึกอบรม 2560 รายละเอียด