Text Size

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตรา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยจะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ในวันราชการ) โทร. 02 244 3405