Text Size

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชดาพร อินอุ่นโชติ 02-2443482 ในวันและเวลาราชการ โดยจะมีการสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 2  

ผู้สนใจเข้าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโปรดนำหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบ Transcript 1 ฉบับ
  4. ใบ Recommend 2 ฉบับ